Tega dne je namreč izdajatelj obvestil borzo o sprejetem sklepu Vlade RS, na podlagi katerega bo 22. aprila 2002 izvedena predčasna delna izpolnitev obveznosti iz obveznic RS04 v tolarski protivrednosti EUR 34.783.710,02 po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR/SIT. Začasna zaustavitev trgovanja bo trajala predvidoma do prejema novega amortizacijskega načrta za navedene obveznice. Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana V Ljubljani, 16. aprila 2002