Torek, 30. junij 2020 - Stanovanjski sklad RS bo konec tega tedna v evropskem uradnem listu objavil razpis za izvajalca 2. faze gradnje soseske pod Pekrsko gorco v Mariboru, kjer bo skupaj s 1. fazo zgradil 400 novih najemnih stanovanj (od tega 60 oskrbovanih stanovanj). S tem bo imel Sklad v različnih fazah gradnje in razpisov že več kot 2000 stanovanj. Prihodnje leto jih bo predvidoma po trenutnem stanju projektov dokončanih in že pripravljenih za vselitev najemnikov po prednostnih kategorijah javnega razpisa 1089. Zaradi mile zime, doslednega upoštevanja ukrepov in nepretrganega dela v času epidemije koronavirusa Sklad tudi letos uspešno gradi in črpa posojilo v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Sklada za leti 2019 in 2020. Roki po posojilni in gradbenih pogodbah niso ogroženi.

Sklad je v projekt izgradnje stanovanj, v katerega se je s posojilom vključila Razvojna banka Sveta Evrope (CEB), zajel tri obsežnejše gradnje. Z izgradnjo skupaj več kot 800 novih stanovanjskih enot namerava zmanjšati vrzel pri dostopu do najemnih stanovanj gospodinjstvom v Ljubljani in Mariboru, ki ne morejo dostopati do stanovanja po tržnih pogojih, in sicer izvaja:

Izgradnjo 109 najemnih stanovanjskih enot v okviru pilotnega projekta Stanovanjska skupnost Gerbičeva v Ljubljani za mlade do trideset let, v bližini študentskega bivališča Univerze v Ljubljani v Gerbičevi ulici (rok dokončanja gradnje s pridobljenim uporabnim dovoljenjem je februarja 2021);
- Izgradnjo najemnih stanovanj za družine z nizkimi do srednje nizkimi dohodki ter deloma tudi najemna oskrbovana stanovanja za starejše. Prednost za najem stanovanj bodo imele socialno-ekonomsko ranljive skupine, kot so mlade družine in starejše osebe. Od tega bo 498 stanovanjskih enot v novi soseski Novo Brdo v Ljubljani, ki bo dopolnila novo sosesko Zeleni Gaj na Brdu (rok dokončanja gradnje s pridobljenim uporabnim dovoljenjem je septembra in oktobra leta 2021) in gradnjo 212 stanovanj v soseski Pod Pekrsko gorco v Mariboru (rok dokončanja s pridobljenim uporabnim dovoljenjem je februar 2022).
- Za izgradnjo teh javnih najemnih stanovanj je bila aprila 2019 s CEB sklenjena posojilna pogodba v višini 50 milijonov eurov, s katero je Sklad pridobil manjkajoče finančne vire. Z njimi mu je omogočeno izvajanje gradenj novih najemnih stanovanj na območjih, kjer so potrebe največje.

Vlaganje Sklada v povečanje lastnega najemnega fonda stanovanj je skladno z ReNSP15-25, Poslovno politiko Sklada za obdobje do 2020 ter Poslovnim in finančnim načrtom Sklada za leti 2019 in 2020. Poleg osnovnega cilja zagotavljanja stanovanj bo projekt s CEB prispeval k povečanju javnega stanovanjskega fonda v višini do 4 odstotke trenutnega obsega vseh stanovanj za javni najem v Sloveniji. Z ugodnim posojilom CEB pa je Sklad zagotovil finančne pogoje za doseganje ciljev ReNSP15-25.

Stanovanjski sklad RS ima namen do leta 2023 skupno zagotoviti 2.144 novih javnih najemnih stanovanj v projektih vrednosti okoli 286 milijonov evrov.

Naslovna fotografija
Projekt SSRS Pod Pekrsko gorco, Maribor, junij 2020

Foto: Stanovanjski sklad RS. Prikaz trenutnega stanja gradbišč večjih lastnih projektov Sklada.


Nazaj