Novega investitorja, Gradis inženiring, člana poslovnega sistema GIZ Gradis, so za dokončanje Zbiljskega gaja zbrali v Abanki Vipi v soglasju s stečajno upraviteljico Meblesa IMS in stečajnim senatom ljubljanskega okrožnega sodišča. Na investitorja se tako prenašajo pravice in obveznosti iz pogodb, nedokončanih hiš ter odplačna zemljišča, katerih kupnina se bo stekla v stečajno maso. Na zemljiščih pa bo investitor lahko zgradil še dodatna potencialno varovana stanovanja. Gradis inženiring s tem pridobi pravico tudi do neplačanega dela kupnin ter pravico do gradnje stanovanj za trg na teh zemljiščih. Hkrati pa bo investitor dokončal gradnjo objektov in poplačal terjatve Abanke. S tem bo banka sprostila hipoteke, kupci pa bodo prišli do dokončanih in bremen prostih stanovanj.

V Abanki ocenjujejo, da je potreben vložek za dokončanje celotnega projekta Zbiljski gaj, ki vključuje tako nedokončane, prodane in neprodane stanovanjske enote stečajnega dolžnika Mebles d.o.o. kot družbe Mebles inženiring d.o.o., ter potrebna sredstva za novo izgradnjo 2,85 milijona EUR. Pričakovan prihodek od prodaje še neprodanih in novih stanovanj ter plačil po sklenjenih pogodbah s kupci stanovanj je skoraj 6,4 milijona EUR.

Kupnina, ki jo bo Gradis plačal za nakup dela projekta Zbiljski gaj, pa znaša 507.566 EUR. Ta kupnina je namenjena za poplačilo navadnih upnikov v stečajnem postopku Mebles IMS.

"Pri reševanju projekta Zbiljski Gaj smo si zastavili tri cilje. Dokončanje stanovanj kupcev, individualno reševanje problematike posameznih kupcev in poplačilo naših terjatev. S podpisom Pogodbe o prodaji dela stečajnega dolžnika smo na dobri poti, da jih izpolnimo. V nadaljevanju pa bo potrebno urediti še problematiko kupcev stanovanjskih enot, ki so jih kupovali prek Mebles Inženiringa. S tem bi dejansko zaokrožili reševanje celotnega projekta Zbiljski gaj, saj navedena Pogodba za sedaj rešuje kupce stečajnega dolžnika. Verjamemo, da bo sprejeta rešitev dolgoročno povrnila zaupanje v izgradnjo potencialno varovanih stanovanj. V Abanki Vipi zaupamo dolgoletnemu in zanesljivemu partnerju, da bomo skupaj izpolnili zastavljene cilje", poudarja član uprave Abanke Vipe Vito Verstovšek.

Gradis inženiring je že začel s pripravami na dokončanje del. V prvem delu bodo zagotovili normalno delovanje že izgotovljenih objektov ter dokončali že začete objekte. Ob za gradnjo ugodnih vremenskih razmerah bodo dela na nedokončanih objektih, ki imajo zagotovljene pogoje za dokončanje, dokončali sukcesivno do spomladi 2004, prav tako tudi cestno in ostalo infrastrukturo. Do jeseni 2004 pa bodo končane tudi novogradnje, za katere pa je potrebno pridobiti še ustrezno dokumentacijo. "Naša dejavnost je usmerjena v doseganje kakovostnih storitev, stalnega razvoja in rasti zadovoljstva naročnikov in lastnikov ter socialne varnosti in motiviranosti zaposlenih. V Gradis inženiringu že 20 let zagotavljamo storitve izvajalskega in investicijskega inženiringa. Zaupanje, ki nam je izkazano s prevzemom statusa investitorja za dokončanje Zbiljskega gaja, nam je v ponos in prepričani smo, da bomo projekt dokončali v zadovoljstvo upnikov Meblesa IMS in kupcev potencialno varovanih stanovanj. V preteklih dneh smo se s temeljitim proučevanjem projekta poglobljeno pripravljali na njegovo dokončanje. Na podlagi izkušenj in strokovnih ocen lahko projekt ocenimo kot zelo zahteven. Za njegovo izvedbo potrebujemo zanesljivega partnerja. Dolgoletno poslovno partnerstvo z Abanko Vipo utemeljuje naše prepričanje, da bomo Zbiljski Gaj dokončali v zadovoljstvo vseh vpletenih. Hkrati je to za nas tudi nov izziv, saj si pri svoji dejavnosti prizadevamo za izpolnjevanje želja bodočih kupcev stanovanj<, je prepričan predsednik uprave Gradis inženiring Milan Pukšič.


Nazaj