Nova Gorica, 8. 7. 2019 – Danes je v novogoriški Perli potekala 31. redna skupščina družbe Hit. Na njej so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in skupine Hit za poslovno leto 2018, podelili razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018 ter določili delitev dobička družbe delničarjem. Skupščina je za novo članico nadzornega sveta družbe Hit imenovala Tino Kikelj, ki je na tem mestu zamenjala Marjana Pintarja.

Skupščina se je z 88,77-odstotno udeležbo kapitala z glasovalno pravico seznanila z letnim poročilom družbe in skupine Hit za poslovno leto 2018 s poročilom revizorja, s potrditvijo letnega poročila družbe in skupine Hit s strani nadzornega sveta ter s poročilom nadzornega sveta.

Družba Hit je v poslovnem letu 2018 ustvarila čisti poslovni izid v višini 2.141.267,19 evra. Po sklepu uprave je bilo 1.070.633,59 evra razporejenih v druge rezerve, bilančni dobiček za poslovno leto 2018 tako znaša 4.420.069,91 evra. Skupščina je sklenila, da se za plačilo dividende delničarjem nameni 1.154.067,78 evra, preostali bilančni dobiček v višini 3.266.002,13 evra pa ostane nerazporejen.

Skupščina družbe Hit je v nadaljevanju podelila razrešnice članu uprave Marjanu Zaharju in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 in za revizorja letnega poročila družbe in skupine Hit za leta 2019, 2020 in 2021 imenovala revizijsko hišo Deloitte revizija. Sklepa o udeležbi delavcev pri dobičku za poslovno leto 2020 skupščina ni potrdila.

Na skupščini so s funkcije člana nadzornega sveta družbe odpoklicali predstavnika kapitala Marjana Pintarja in na predlog delničarja Mestne občine Nova Gorica za novo članico imenovali Tino Kikelj. Kikljeva (roj. 1976), ki z današnjim dnem nastopa štiriletni mandat v nadzornem svetu družbe Hit kot predstavnica kapitala, je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica in trenutno aktivna odvetnica. Pred letom 2010, ko je začela prakticirati odvetništvo, je kot pravnica delovala na Zavarovalnici Triglav, d.d. Od leta 2010 se ukvarja s širokim spektrom pravnih storitev, med glavnimi sta področje turizma in igralništva.


Nazaj