Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA UM) bo v sredo, 5. oktobra 2016, ob 11. uri, odprla nove prostore za zagotovitev dodatnih površin za izvedbo programov fakultete.

Fakulteta je prenovila klasicistično in eno najbolj impozantnih stavb v štajerski prestolnici in sicer nekdanjo avstrijsko-madžarsko banko arhitekta Fritza Friedrigerja. Investicija, ki zajema obnovo objekta na Krekovi ulici 2 v Mariboru, se je izvedla za potrebe razvojno raziskovalne dejavnosti FGPA UM in Inštitutov FGPA UM. Tako bo pridobljeno oz. obnovljeno 2342,90 m2 izobraževalno - raziskovalne infrastrukture. Navedeno bo zagotovilo ustrezne delovne prostore in omogočilo nemoteno opravljanje znanstveno-raziskovalne in pedagoške dejavnosti FGPA UM.

S prenovo, ki jo je zasnoval doc. Janko Zadravec, univ. dipl. inž. arh. v sodelovanju z univerzitetnim arhitektom izr. prof. Urošom Lobnikom, univ. dipl. inž. arh., so uredili predavalnice, seminarske sobe, kabinete, prostore za znanstveno-raziskovalno delo, risalnice, računalniške učilnice, delavnica, razstavišče.

Investicija je bila usklajena z nacionalnimi strateškimi dokumenti, in sicer s Strategijo razvoja Slovenije, Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011 – 2020, Resolucijo o nacionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2023 in Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013. Investicijo je delno financirala tudi Evropska Unija – Evropski sklad za regionalni razvoj »Naložba v vašo prihodnost«.

K doseganju ciljev navedenih dokumentov bo projekt prispeval tudi preko naslednjih učinkov projekta:
- dvig ravni znanstvenoraziskovalne in izobraževalne dejavnosti s poudarkom na prenosu novih znanj in tehnologij v gospodarstvu,
- razvoj oz. modernizacija raziskovalne infrastrukture,
- usposabljanje in izobraževanje in
- ustvarjanje novih delovnih mest.

Koncept prenove je bil izdelan v skladu s potrebami študijskih programov fakultete predvsem programa Arhitekture, ob upoštevanju spomeniško varstvenih izhodišč Zavoda za varstvo kulturne dediščine (območna enota Maribor). Leta 2013 je fakulteta pridobila gradbeno dovoljenje, v drugi polovici leta 2015 je na razpisu pridobila del sredstev za sofinanciranje gradnje. Gradbena dela so se izvajala od septembra 2015 do maja 2016, ko je bilo zaključeno delo na opremi stavbe.

FGPA UM je že več kot desetletje izvajala dele študijskega procesa v najetih prostorih. V prenovljenem objektu se bo od študijskega leta 2016/17 v celoti izvajal študijski program prve in druge stopnje Arhitekture, ki poteka pod okriljem Oddelka za arhitekturo ter del študijskega programa Oddelka za prometno inženirstvo.

Zagotovitev dodatnih površin za izvedbo programov FGPA UM bo pripomoglo h krepitvi Univerze v Mariboru oz. njenih članic kot javne institucije znanja nacionalnega pomena in k zmanjšanju oz. odpravi primerjalnega zaostajanja Republike Slovenije glede sodobnosti opreme, ustreznosti delovnih prostorov in lokacijske razmeščenosti njenih javnih visokošolskih in raziskovalnih ustanov nacionalnega pomena.

Več informacij


Nazaj