Spoštovani in spoštovane, sodobne svetovne usmeritve stremijo k temu, da se vse organizacije, pa tudi posamezniki zavedamo vplivov, ki jih imamo na okolje in skupnost ter vplivov, ki jih okolje in družba povzročata na nas. O tej soodvisnosti in celovitosti družbe govori koncept družbene odgovornosti (DO), ki se v uspešnih podjetjih in organizacijah ter zavodih vse bolj uveljavlja, o njih pa govorijo tudi pomembnejši evropski dokumenti in usmeritve.

Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja po standardu za družbeno odgovornost ISO26000:2010. Leta 2015 je Organizacija Združenih narodov v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj zapisala 17 ciljev, ki jim od leta 2017 sledi tudi Slovenija s svojo Strategijo razvoja RS 2030. Glavna prednost sodelovanja na razpisu za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 je ta, da s  specializiranim vprašalnikom, usklajenim s smernicami Standarda za družbeno odgovornost ISO26000:2010 in drugimi aktualnimi dokumenti o družbeni odgovornosti, lahko prijavitelji sami analizirajo stanje na tem področju v podjetju oz. organizaciji. Nato lažje pripravijo svojo strategijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v organizaciji, pridobijo pa tudi mnenje neodvisnih strokovnjakov o stanju družbene odgovornosti pri pravni osebi.

Razpis za vse kategorije je odprt do 15. oktobra 2020, zato organizatorji vabimo vse zainteresirane, da se čim prej prijavijo in pričnejo z izpolnjevanjem vprašalnika. Družbena odgovornost namreč kot koncept spodbuja razvoj podjetja oz. organizacije na področju odnosa do zaposlenih, okolja in skupnosti ter vodenja in odnosov na trgu s kupci in dobavitelji. To krepi uspešnost podjetja in tako prispeva h konkurenčni prednosti. V tujini ta koncept podjetja že uveljavljajo več desetletij, pri nas pa v zadnjem desetletju postaja stalna praksa uspešnih podjetij. Koncept pa se ne uveljavlja samo v podjetjih, temveč vse bolj tudi v javni upravi in civilni družbi. Tako je postal glavni trend poslovanja uspešnih organizacij vseh oblik in velikosti.

ZAKAJ?

Ker so v svetovnem merilu zlasti podjetja prepoznala, da jim družbeno odgovorno delovanje prinaša številne koristi, kot so npr.:
ü  večja prepoznavnost in ugled v medijih, pri splošni javnosti, pri kupcih, dobaviteljih, drugih poslovnih partnerjih,
ü  večja motivacija zaposlenih za delo, večja lojalnost zaposlenih, manj absentizma, prezentizma in fluktuacije, pa tudi stavk, in stroškov za vse te in podobne pojave,
ü  več predlogov za inoviranje, izboljšave poslovanja, delovanja,
ü  pridobitev novih poslov s strankami, dobavitelji, več nakupov in večja lojalnost potrošnikov,
ü  racionalnejša raba virov in s tem zmanjšanje stroškov,
ü  več dobička ob izteku leta.

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost – Horus 2020. Razpis je namenjen podjetjem (mikro / majhnim, srednje velikim, velikim podjetjem) in drugim organizacijam, osebam javnega prava, novinarjem ter ostalim organizacijam in posameznikom, ki delujejo družbeno odgovorno. Iščemo in nagrajujemo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Razpis je 15.7.2020 v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami objavil IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti.

KAJ S SODELOVANJEM NA RAZPISU KOT PRAVNA OSEBA PRIDOBITE?
ü  S specializiranim vprašalnikom, usklajenim s smernicami ISO26000 in drugimi aktualnimi dokumenti o DO, vam bomo pomagali analizirati vaše stanje DO in poslovanja ter pripraviti poročilo o tem za neodvisne ocenjevalce.
ü  Dodatno 2 uri ONLINE brezplačnega svetovanja organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje, vzpostavitev ali prenovo strategije družbene odgovornosti v vašem podjetju, zavodu, organizaciji (za prijavitelje za strateško nagrado).
ü  Posredno izobraževanje ključnega kadra o družbeni odgovornosti, spoznanja dobrih praks drugih podjetij, zavodov za izboljšanje vašega poslovanja.
ü  Več objav o vaši organizaciji v medijih.
ü  Možnost prejema nagrade Horus 2020 in/ali priznanja Finalist Horus 2020 ter s tem brezplačno uporabo logotipa Horus 2020, povečan ugled vaše pravne osebe v javnosti, med zaposlenimi, potrošniki, poslovnimi partnerji.
ü   20 % popust pri prijavnini, če ste člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta.

Koga vabimo k prijavi na razpis?
Podjetja in druge organizacije, izobraževalne ustanove, osebe javnega prava, novinarje ter družbeno odgovorne posameznike in organizacije.

VEČ INFORMACIJ O RAZPISU IN PRIJAVNICE


Nazaj