Upniki se mnogokrat srečujejo z dolžniki, ki so prenesli svoje premoženje na tretje osebe na odplačen ali neodplačen način, vse z namenom, da oškodujejo svoje upnike. V mnogih primerih upniki težko pridejo do podatkov oziroma za takšna dolžnikova dejanja niti ne izvedo. Nekaj novih možnosti nudi bistveno dopolnjena ureditev upnikovega pridobivanja podatkov o dolžniku in njegovem premoženju iz Zakona o izvršbi in zavarovanju. Vsekakor upniki premalokrat uporabijo možnost izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj, urejeno v Obligacijskem zakoniku.

Nekoliko drugačna je ureditev izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj v stečajnih postopkih – po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP. Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v stečajnem postopku nad pravno osebo poznamo že vrsto let in izoblikovala se je tudi obsežna sodna praksa. Novejša sodna praksa služi tudi kot vodilo pravilnega ravnanja pri sklepanju poslov med gospodarskimi subjekti.

Novost je izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja, saj je dolžnik v osebnem stečaju vendarle pod posebnim režimom, zato obstaja večja možnost uspešnega izpodbijanja določenih dolžnikovih pravnih dejanj. Zaradi številnih začetih postopkov osebnega stečaja, se je tudi bistveno povečalo število izpodbojnih tožb v teh postopkih. Z zadnjo Novelo ZFPPIPP-G je bil podaljšan rok za vložitev izpodbojne tožbe ter podaljšano obdobje izpodbojnosti dolžnikovih pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja.

Predstavljena bo tudi aktualna sodna praksa, tako glede izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj po Obligacijskem zakoniku, kot najnovejša sodna praksa glede izpodbijanja v stečajnih postopkih, z razlago posameznih zanimivejših odločb.

Udeleženci z gradivom dobite tudi:
- strokovni prispevek predavateljice: IZPODBIJANJE DOLŽNIKOVIH PRAVNIH DEJANJ V OSEBNEM STEČAJU.

TERMIN IN KRAJ DELAVNICE: 24. oktober 2019, od 9.00 do 12.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

PROGRAM

Ureditev izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj po Obligacijskem zakoniku
- Opredelitev izpodbojnih pravnih dejanj
- Kako se izpodbija dejanja?
- Učinek izpodbijanja
- Upnikova aktivna vloga pri ugotavljanju izpodbojnih pravnih dejanj – pridobivanje podatkov o dolžniku na podlagi ureditve iz Zakona o izvršbi in zavarovanju
- Sodna praksa z razlago odločb

Splošna pravila izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj po ZFPPIPP
- Opredelitev izpodbojnosti – objektivni in subjektivni element izpodbojnosti
- Domneve izpodbojnosti in izpodbijanje domnev
- Kako pravilno ravnati, da dejanja ne bodo izpodbojna v primeru pogodbenikovega stečaja
- Dejanja, ki jih ni mogoče izpodbijati
- Zahtevek za izpodbijanje in posledice uspelega izpodbijanja
- Sodna praksa z razlago odločb

Posebna pravila za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja
- Obdobje izpodbojnosti  - ožje povezane osebe (spremembe v Noveli ZFPPIPP-G)
- Upraviteljeva aktivna vloga pri pridobivanju podatkov glede dolžnikovih izpodbojnih dejanj

Kotizacija: 140,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek in osvežilne napitke.
NE SPREGLEJTE: V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Podroben program in prijavnica


Nazaj