Ljubljana, 21. december 2018 - Skupina Triglav je predstavila načrte za leto 2019 in osveženo strategijo do leta 2022. Skupina v letu 2019 načrtuje dobiček pred obdavčitvijo med 90 in 100 milijoni evrov, konsolidirano obračunano kosmato zavarovalno premijo okoli 1,1 milijarde evrov in kombinirani količnik na ravni okoli 95 odstotkov.

Poslovanje Skupine v letu 2019 bo predvidoma potekalo v še vedno ugodnih makroekonomskih razmerah v regiji, hkrati pa je pričakovati zaostreno konkurenčnost zavarovalnih trgov in za donosnost finančnih naložb Skupine neugodno finančno okolje. Skupina je osvežila svojo obstoječo strategijo, pri čemer ohranja njene dosedanje glavne elemente. Njena vizija je, da z osredotočenostjo na stranko dinamično razvija nove načine poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja Skupine, ter hkrati posluje dobičkonosno in varno.

Strategija Skupine Triglav
Skupina Triglav osvežuje strategijo do leta 2022, pri čemer ohranja njene dosedanje bistvene elemente. V svoji viziji bolj vidno poudarja osredotočenost na stranko, vrednote Skupine pa zajema v tri, ki Triglav najbolj opredeljujejo - odzivnost, enostavnost in zanesljivost.

Triglav ostaja strateško usmerjen v doseganje dolgoročne, stabilne ekonomske donosnosti in povečevanje vrednosti Skupine Triglav. S tem sledi svojemu poslanstvu - Ustvarjamo varnejšo prihodnost za vse svoje deležnike. Nespremenjeni ostajajo bistveni strateški cilji, ki so s tem povezani, podrobneje pa je opredeljena želena dobičkonosnost kapitala (ROE). Določena je za celotno strateško obdobje, v njem bo presegala 10 odstotkov.

Triglav ostaja osredotočen na stranke in zanje razvija povezane storitve, ki krepijo obe dejavnosti Triglava, zavarovalništvo in upravljanje premoženja. Znotraj Skupine ostaja usmerjenost v razvoj zaposlenih ter organizacije in kulture v sodelovalno in agilno. Za prenovljene in optimizirane procese Skupine Triglav so ključnega pomena zavzeti sodelavci, ki imajo primerne kompetence in digitalno usposobljenost.

Načrt Skupine Triglav za leto 2019
V letu 2019 bo poslovanje Skupine ostalo finančno trdno in dobičkonosno:
- dobiček pred obdavčitvijo Skupine je načrtovan v višini med 90 in 100 milijoni evrov (načrt za 2018 je med 80 in 90 milijoni evrov);
- obračunana konsolidirana kosmata zavarovalna premija je načrtovana v višini okoli 1,1 milijarde evrov (načrt za 2018 je več kot 1 milijarda evrov);
- kombinirani količnik Skupine Triglav je načrtovan na ugodni ravni okoli 95 odstotkov.

Skupina pričakuje, da bo poslovanje v zavarovalnem delu potekalo v nekoliko manj, a še vedno ugodnih makroekonomskih razmerah regije, kar zna še dodatno zaostriti konkurenčne razmere na zavarovalnih trgih. Po pričakovanjih ostaja finančno okolje za donosnost naložb Skupine tudi v letu 2019 neugodno. Osnovni poudarek naložbenih usmeritev zavarovalniških portfeljev Skupine Triglav ostaja nespremenjen, in sicer zagotavljanje ustrezne varnosti in likvidnosti naložb ob doseganju ustrezne donosnosti.

V zavarovalni dejavnosti Skupina načrtuje nadaljnjo rast deleža skupne premije, ki jo obračunana na trgih izven Slovenije. Na vseh trgih bo še naprej krepila svoje močne konkurenčne prednosti in izvajala ustrezno tržno strategijo. Razvojne aktivnosti bodo potekale v smeri zagotavljanja enostavnosti, zanesljivosti, celovitosti in transparentnosti nabora zavarovanj in njihovega dopolnjevanja s povezanimi storitvami. Tudi v letu 2019 bo Triglav izvajal usmeritev izrazite osredotočenosti na stranko, temu prilagajal razvojne aktivnosti ter povečeval učinkovitost prodajnih mrež, kjer Triglav udejanja strateško določeno vsekanalno komuniciranje s stranko. Na škodnem področju Skupina pričakuje podobne trende kot v preteklih letih, tudi pri pojavnosti množičnih škodnih dogodkov (poplave, toče, viharji). Skupina skrbno ohranja ustrezno pozavarovalno zaščito.

Na področju upravljanja premoženja bo Triglav sledil strateškim usmeritvam povečevanja obsega sredstev v upravljanju svojih strank iz naslova neobveznega varčevanja in učinkovitega upravljanja premoženja na ravni celotne Skupine. Še naprej bo aktivno zasledoval priložnosti, ki izhajajo iz konsolidacije industrije upravljanja premoženja v regiji.

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je povedal: »Našo smer rasti in razvoja imamo strateško začrtano, verjamemo, da je prava in je ne spreminjamo. Strategijo smo osvežili predvsem z namenom, da še bolj jasno določimo poudarke delovanja Skupine Triglav, v kateri ekipo preko 5.000 sodelavcev v regiji združujejo vrednote odzivnost, enostavnost in zanesljivost. V leto 2019 skupaj vstopamo z optimizmom in energijo, da naprej razvijamo kulturo zavzetosti in naše osredotočenosti na stranke. Usmerjeni smo v dobičkonosno in finančno trdno poslovanje, ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja načrtujemo višji dobiček pred obdavčitvijo kot je načrtovan v letu 2018. Še naprej bomo skrbno izvajali vse zastavljene strateške projekte in aktivnosti, verjamem, da bomo pri tem uspešni.”

Vsebina načrta poslovanja Skupine Triglav za leto 2019 in strategije je objavljena na spletni strani Triglav.eu.