V Žireh, 16. aprila 2018: Žirovski Poclain Hydraulics, ki je pomemben kompetenčni center za hidravlične ventile in hidravlične naprave znotraj mednarodne skupine Poclain, v zadnjem desetletju veliko pozornosti posveča kadrovski politiki in daje velik poudarek izobraževanju ter spodbudni delovni klimi. Na eni strani tako podjetje strateško spodbuja osebnostni in karierni razvoj zaposlenih, po drugi pa zaradi nišnega področja ter specifike proizvodov, ki jih ponuja svetovnemu trgu, skrbno načrtuje in izvaja tudi štipendijsko politiko.

Povezovanje z izobraževalnimi institucijami je namreč ključnega pomena pri iskanju in selekciji kadrov, da bi bodočim strokovnjakom kasneje lažje zagotovili njihovo učinkovito integracijo v razvoj ter upravljanje in obvladovanje delovnih procesov podjetja. Med izobraževalnimi ustanovami, s katerimi že tradicionalno poteka tesno sodelovanje, je tudi Fakulteta za strojništvo, ki jo vodi prof. dr. Mitjan Kalin. Dekan kot predstojnik vodi tudi Katedro za tribologijo in sisteme vzdrževanja, ki se posveča raziskovalnim področjem fluidne tehnike, oljne in vodne hidravlike ter hidravličnih sestavin in sistemov, pa tudi diagnostiki, krmiljenju in razvoju sestavin in sistemov ter njihovemu testiranju, v njenem okviru pa deluje tudi laboratorij za fluidno tehniko, ki ga vodi doc. dr. Franc Majdič.

''Ker smo intenzivno usmerjeni v iskanje in razvoj ključnih strokovnih kadrov, smo strateško zainteresirani za sodelovanje s fakultetami in drugimi izobraževalnimi ter znanstvenimi institucijami,'' poudarja Primož Pangeršič, vodja enote Razvoj in trženje v žirovskem podjetju Poclain Hydraulic, ki v okviru vodstva izjemno aktivno sodeluje tudi pri pripravi smernic in strategije razvoja podjetja za prihodnje desetletje. ''Tako kot naše štipendiste aktivno vključujemo v delo že v času študija in jim skozi prakso omogočamo pridobivanje znanj in izkušenj na konkretnih primerih, želimo skozi prizmo tehnološkega napredka študentom Fakultete za strojništvo skozi različne oblike povezovanja še dodatno prestaviti naše druge aktualne potenciale in pričakovanja. Na ta način bi jim radi čim bolj odprli možnosti sodelovanja pri razvoju in proizvodnji novih inovativnih hidravličnih ventilov, agregatov in naprav, talentirane kadre pa dodatno opozoriti na perspektivo zaposlitve v našem podjetju. V svoje vrste želimo namreč privabiti še več zainteresiranih mladih izobražencev, ki bi naše podjetje tudi skozi take oblike sodelovanja prepoznavali kot kakovostnega, uspešnega in dinamičnega  delodajalca z globalnim vplivom in prisotnostjo.''

V podjetju Poclain Hyraulics so v sodelovanju s fakulteto letos razpisali 8 seminarskih nalog, med katerimi so nekatere deloma povezane tudi z naprednimi študijami, ki jih izvajajo razvojniki v žirovskem podjetju. ''Take aktualne projektne naloge so za našo fakulteto izjemno dobrodošle in pomenijo konstanto sodelovanja z gospodarstvom,'' poudarja prof. dr. Mitjan Kalin, in dodaja, da pri spoznavanju in izbiri kadrov koristijo tudi podjetjem, saj se bodo po končanem študiju študentje lahko pri njih tudi zaposlili.

''Na razpisane teme, povezane z delovanjem hidravličnih ventilov, se je odzvalo 16 naših študentov, ki so tokrat delali v parih v osmih skupinah,'' pojasnjuje doc. dr. Franc Majdič, ki je v projekt kot mentorja vključil tudi svoja dva asistenta. ''V času, ki so ga imeli na razpolago, so naši študenti analitično obdelali vsebine, ki se navezujejo na senzorje, aktuatorje, reciklažo, površinsko zaščito, nizke temperature, materiale, visoki tlak ter zatezne momente. Predstavitve so potekale sredi marca na sedežu podjetja v Žireh, najboljša naloga, ki jo je na podlagi odločitve razglasila komisija, pa se je vsebinsko nanašala na uporabo in delovanje hidravličnih ventilov v nizkih temperaturnih pogojih. Ocenjevanje je vključevalo več kriterijev, poleg analitičnega pristopa in kakovostnih izsledkov pa je bila tudi sama predstavitev simulacij in končnih ugotovitev obenem izziv in hitri test, s katerim smo ugotavljali, kako samostojni in uspešni so študenti pri delu v skupinah. Skupaj s študenti smo si zatem ogledali procese proizvodnje in obiskali še druge oddelke v tovarni, zmagovalca Nace Remih in Gregor Urankar pa bosta kot nagrajenca kmalu obiskala tovarno Poclain v Verberieju v Franciji.''

Direktor Aleš Bizjak je mnenja, da je izobraževanje in nenehno dodatno usposabljanje kadrov v skupini Poclain ključ do osebne rasti zaposlenih: ''Med izzivi, ki se jih lotevamo, je tudi naša prepoznavnost na tržišču kvalificirane delovne sile, saj je zaposlovanje strokovnih in vrhunsko usposobljenih kadrov v vseh procesih ena naših prioritet. V podjetju zato temu na področjih, kjer gradimo svoje konkurenčne prednosti, že danes posvečamo veliko pozornosti in med zaposlenimi razvijamo ključne potenciale za naše podjetje. Naše ambicije z razvojem ključnih znanj, še posebej za zadovoljevanje potreb najzahtevnejših kupcev, uresničujemo ne le na tehnološkem področju, pač pa tudi v trženju in komuniciranju. Usposabljanje pogosto poteka tudi v matični firmi v Franciji, in sicer v tamkajšnjem centru za hidravliko. Glavni poudarek dajemo kakovosti, ki je ključna za zadovoljstvo kupcev in nadaljnji razvoj našega podjetja. Ker živimo v dobi kompleksnih tehnologij, globalizacije in hitrih sprememb, nenehno razvijamo nova znanja, v kar prvenstveno vključujemo naše razvojnike. Pri izmenjavi znanj in zasledovanju novosti zato skrbno vzpostavljamo povezave z izobraževalnimi ustanovami, šolami in centri znanja, obenem pa uspešno gradimo globalno prepoznavnost, da bi uresničili zastavljeni cilj - postati atraktiven in zaželen delodajalec, employer of a choice. Zavedamo se, da so za doseganje uspehov podjetja nujna ne le vlaganja v razvoj, znanje in nove tehnologije, pač pa predvsem v kompetentne in motivirane kadre. V svojo sredino, ki je del v svetu izjemno ugledne in uspešne mednarodne korporacije,  želimo že danes privabiti bodoče domače strokovnjake in jih postopno vključevati v svoje delovno okolje. V okviru skupine Poclain je za nas namreč ključen skupen nastop na trgu z integriranimi rešitvami, ki jih uresničujemo skupaj z ostalimi produktnimi linijami v Poclain Hydraulics. Z že razvito globalno prodajno mrežo v okviru Poclain-a so se nam odprle možnosti nastopiti na prej nedosegljivih trgih, kar danes s pridom izkoriščamo.'' 

Žirovski Poclain Hydraulics, ki je z več kot 300 zaposlenimi tretja največja tovarna v skupini Poclain, je danes pomemben kompetenčni center za hidravlične ventile in hidravlične naprave znotraj korporacije, obenem pa tudi tehnološki center za avtomatske preizkuševalne naprave hidravličnih sestavin. Tovarna, ki je  v letu 2017 zabeležila 33 milijonov evrov prometa, 90 odstotkov svojih prihodkov ustvari z izvozno dejavnostjo. V zadnjem desetletju z novimi francoskimi lastniki uspešno vstopa na nove trge k največjim svetovnim igralcem in je danes v svetu med najprepoznavnejšimi na področju ventilov za hidravlične transmisije ter med štirimi vodilnimi pri proizvodnji ventilov za zavore. Njihov celoten proizvodni program zajema ventile za zaprte in odprte tokokroge, ventile za zavore ter hidravlične naprave in preizkuševališča, proizvajajo pa tudi bate za motorje in črpalke ter aksialne motorje. Z njimi že prodirajo na tržišče transmisij in vzporedno z avtomatizacijo in robotiko za nadgradnjo proizvodnje sledijo smernicam in industrijskim standardom 4.0. Skladno s politiko skupine Poclain in z razvojem ključnih znanj stremijo k boljši učinkovitosti, odličnosti poslovanja in vrhunski kakovosti izdelkov.

Skupina Poclain, ki ima sedež v Verberierju v Franciji, za trg razvija in proizvaja visokozmogljive hidravlične sestavine in sisteme, večinoma za hidravlične hidrostatične pogone. Sem sodijo hidravlični motorji in črpalke, hidravlični ventili, naprave, celotni sistemi ter z njimi povezana elektronika. Skupina posluje na treh kontinentih v 20 državah in z več kot 2.000 zaposlenimi letno ustvari za približno 380 milijonov evrov prihodkov. Tehnološko dovršene, energijsko varčne in okolju prijazne izdelke skupina Poclain trži preko vseh svojih 11 tovarn, 20 lastnih pisarn ter 180 distributerjev po vsem svetu. Hidravlične sestavine in sistemi, ki jih razvijajo v Žireh, tako omogočajo nemoteno obratovanje številnih industrijskih delovnih strojev, zlasti v dejavnosti gradbeništva, kmetijstva, rudarstva, luškega, ladijskega in drugega transporta.

Foto: Anže Petkovšek