Pred devetimi meseci je predsednik Razvojnega sveta LUR, g. Metod Ropret podpisal prvi dogovor za razvoj Ljubljanske regije, danes 27. 7. 2018 pa je regija podpisala dopolnitev dogovora, ki je znatno večji kot prvi, tako po številu projektov, kot obsegu sredstev. Osnutek dopolnitve dogovora je sprejelo vseh 26 županov regije soglasno že v februarju 2018, ko so potrdili 23 projektnih predlogov v skupnem znesku 72 mio €.

Tokratna dopolnitev dogovora vsebuje 17 regijskih projektov, od tega enega medregijskega za oskrbo s pitno vodo z Gorenjsko regijo. Skupna vrednost projektov znaša 55 mio EUR, od tega bo sofinanciranje v okviru Dogovora za razvoj regije znašalo 31,3 mio EUR (EU in nacionalnih sredstev).

Projekti sodijo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike na področja:
- Prednostna naložba 3.1 področje spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo- poslovna infrastruktura; 2 projekta: projekt Komunalna infrastruktura OPPN ŠM_40 – gre za komunalno ureditev poslovne cone v občini Šmartno pri Litiji, projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji ;
- Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, skupaj 11 projektov, od tega 10 projektov izgradnje regionalnih kolesarskih povezav v občinah Osrednjeslovenske regije in 1 Demonstracijski projekt implementacije JPP s sistemom brezžičnega indukcijskega polnjenja (nosilec projekta je Občina Ljubljana);
- Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor (3 projekti izgradnje infrastrukture- kanalizacija in oskrba s pitno vodo)
- Prednostna naložba 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti: projekt Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju.

Glede na to, da 6 projektov ni pridobilo soglasij pristojnih ministrstev, je dobrodošlo, da bo regija skupaj z Regionalno razvojno agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) lahko pripravila dopolnitev tega dogovora in tako čim hitreje počrpala še preostalih 13 mio €. Direktorica RRA LUR, mag. Lilijana Madjar upa, da bodo nadaljnje aktivnosti hitro stekle, saj so potrebe ogromne in marsikaj zaradi omejitev vsebin ni bilo možno financirati.

Dogovor za razvoj regije pomeni veliko priložnost in hkrati obveznost regije, da nadaljuje svoj razvoj po poti, ki smo jo zastavili v regijski strategiji za obdobje sedmih let. S tem sledi specializaciji regije, ki temelji na razvoju gospodarstva, trajnostni mobilnosti ter zdravem in kakovostnem bivalnem okolju.

Potrebno je izpostaviti, da je bilo vloženega veliko dela ter tudi kompromisov, da so občine uspešno oblikovale skupne projekte, ki ustrezajo danim pogojem in prioritetam regionalne politike. Regija pričakuje, da bo tudi v prihodnje uspešna pri črpanju sredstev, da bodo postopki potrjevanja teh projektov na pristojnih ministrstvih hitro stekli ter  da bo dialog z državo konstruktiven in podprt z novimi projekti, ki podpirajo razvoj Ljubljanske urbane regije.

Ostaja tudi velik interes, da se instrument dogovora za razvoj regij nadaljuje tudi v novi finančni perspektivi po letu 2020 in da bodo nepovratna sredstva za regionalno politiko dostopna tudi bolj razvitim regijam, ki imajo še vedno območja, ki potrebujejo razvojni preboj z evropskimi sredstvi za sofinanciranje osnove infrastrukture (kanalizacije, vodovod, ceste, vrtci, šole).

Več informacij