Poslovni rezultati v obdobju od januarja do oktobra 2002 pokažejo, da je Probanka dosegla in presegla načrtovane cilje. Večina kazalcev velikosti in uspešnosti jo z 1,8 % tržnim deležem umešča na osrednje mesto med 20 slovenskimi bankami. Po rasti produktivnosti, ki je v letošnjem letu znašala 110 % glede na preteklo leto, se uvršča v zgornjo skupino produktivnejših bank. V obdobju od januarja do oktobra 2002 beleži kar 20,9 % rast bilančnega poslovanja. Na visoko fleksibilnost in kredibilnost banke med komitenti kaže tudi 20 % rast depozitov v nebančnem sektorju. Tudi po izkoriščenosti aktive se Probanka razvršča na 8. mesto med vsemi slovenskimi bankami. Še višje, kar na 3. mesto v slovenskem bančnem sistemu, pa jo uvršča kazalnik pokritja splošno upravnih stroškov s prejetimi provizijami.

V poslovnem letu 2002 je Probanka zaradi hitre rasti poslovanja in ohranjanja ustreznega količnika kapitalske ustreznosti z dokapitalizacijo povečala svoj kapital za 1,3 mrd tolarjev na 8,2 mrd tolarjev. Obdobje prenosa plačilnega prometa v banke je zaključila s preko 1600 pridobljenimi transakcijskimi računi pravnih oseb ter z njimi do konca oktobra opravila za okoli 450 mrd tolarjev domačega plačilnega prometa ter za 720 mio eur plačilnega prometa s tujino. To obdobje je pomembno zaznamoval še prenos leasing dejavnosti iz odvisnih družb v Probanko, s čimer je dejavnost finančnega najema vstopila v polje njenih bančnih produktov. Upravljanje s skladi je zaznamovalo petkratno povečanje premoženja vzajemnega sklada Alfa, kar pomeni vrednost 5 mrd tolarjev. Izpolnjeni pa so tudi količinski in vrednostni kriteriji za upravljanje z vzajemnim skladom Delta.

Probanka je v tem letu pričela z izgradnjo svoje poslovne zgradbe sredi Maribora. Na kompleksu nekdanje trgovske hiše Merkur se pospešeno izvajajo investicijske aktivnosti ter gradbena in adaptacijska dela, ki bodo ta prostor spremenila v sodoben poslovni center. Probanki bo zagotavljal možnosti prostorske širitve poslovanja ter sodobne poslovne prostore, ki bodo skupaj s trgovskim kompleksom zaokrožale ponudbo mestnega jedra. Načrtujejo, da bo prenovljen poslovno trgovski center celovito zaživel v novembru 2003.

December je v Probanki namenjen predvsem pogledu naprej. "Svojo prihodnost načrtujemo izjemno premišljeno, saj se zavedamo vseh sprememb, ki se še vedno dogajajo razmeroma hitro na slovenskem finančnem trgu. Predvsem pa želimo še nadgraditi vse pogoje poslovanja, ki bodo povečevali zadovoljstva vseh naših komitentov pri upravljanju zahtevnih, hitrih in celovitih bančnih rešitev," je o usmeritvah povedala predsednica Probankine uprave, mag. Romana Pajenk.

Probanka bo v letu 2003 svoj spekter bančnih produktov izgrajevala in prilagajala komitentom, ki pričakujejo osebno, visoko zahtevno, hitro in celovito bančno storitev. Njeno dejavnost uokvirja ponudba univerzalne banke, ki svojo ponudbo dopolnjuje z obbančnimi produkti in storitvami v hčerinskih podjetjih. Krepila bo svojo prisotnost v vseh regijskih centrih v Sloveniji.

Finančni načrt za leto 2003 je zahteven, saj predvideva 19 % povečanje obsega poslovanja in 16,5 % povečanje bruto dobička. V odnosu s komitenti bo Probanka krepila, dopolnjevala in povečevala ponudbo visoko cenjenih storitev in produktov. Še večjo pozornost bo posvečala zaupnosti odnosa med banko in komitenti ter izgrajevala sisteme inovativnosti in učinkovitosti. Do konca leta 2003 načrtuje povečanje števila zaposlenih za 6% oziroma na 239 sodelavcev in sodelavk. Vse te zahtevne cilje bo dopolnjevala z nenehnim nadgrajevanjem in dopolnjevanjem informacijske podpore in tehnologije.