Glede na to, da se v javnosti pojavljajo različne, tudi netočne razlage v letu 2018 prenovljenih Priporočil in pričakovanj SDH (Priporočila), zlasti tistih , ki se nanašajo na sponzorstva in donatorstva v družbah s kapitalsko naložbo države, nadzorni svet SDH uvodoma pojasnjuje, da je SDH v skladu z ZSDH-1 marca 2018 sprejel prenovljena Priporočila in jih objavil na svoji spletni strani (TUKAJ) ter o sprejemu obvestil družbe v svojem portfelju.

Z aktom Priporočila in pričakovanja SDH se transparentno, z vnaprejšnjo jasno ureditvijo in javno objavo, sporoča družbam s kapitalsko naložbo države, priporočila in pričakovanja, ki jih ima SDH do njih. Priporočila in pričakovanja SDH so po načelu »spoštuj ali pojasni« naslovljena na:
- vse družbe s kapitalsko naložbo države,
- odvisne družbe v skupini, v kateri ima položaj obvladujoče družbe družba s kapitalsko naložbo države.

SDH v priporočilu 3.1 priporoča, da imajo družbe s kapitalsko naložbo države vzpostavljene sisteme, ki zagotavljajo transparentno in gospodarno poslovanje družbe na področju nabave blaga in storitev ter sponzorstev in donatorstev. Poslovodstvo družbe s kapitalsko naložbo države, v soglasju z nadzornim svetom, določi najvišji znesek oziroma vrednost, ki jo je možno nameniti posamezni sponzorski in donatorski pogodbi, ter letno vsoto, namenjeno sponzorstvu in ločeno donatorstvu.

Zgolj za določene kategorije družb je SDH kot izjemo od pravila priporočil najvišje zneske, ki se jih lahko namenja za sponzorstva in donatorstva, in sicer sta to dve kategoriji družb:
- v družbah s kapitalsko naložbo države, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, in so se v preteklem poslovnem letu 100 % financirale iz javnih sredstev, sponzorstvo ni dovoljeno; družba iz te kategorije lahko donira, vendar takšne zneske/vrednosti, da letni skupni znesek doniranih sredstev ne presega 0,03 % prihodka družbe za preteklo poslovno leto; To priporočilo se v vsakem primeru uporablja za naslednje družbe: KZPS d. o. o., JP Uradni list d. o. o., Infra d. o. o., RŽV JP za zapiranje rudnika urana d. o. o., RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik d. o. o., DARS, d. d.
- v družbah s kapitalsko naložbo države, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, in so se v preteklem poslovnem letu najmanj v 80 % financirale iz javnih sredstev, skupna letna vsota sponzorstev in donatorstev ne sme presegati 0,1 % prihodkov družbe v preteklem poslovnem letu; To priporočilo se v vsakem primeru uporablja za naslednje družbe: DRI d. o. o, Elektro Ljubljana d. d., Elektro Maribor d. d., Elektro Celje d. d., Elektro Gorenjska d. d., Elektro Primorska d. d.

Večina družb iz portfelja SDH se ne financira iz javnih sredstev. Take družbe so na primer: Petrol d. d., Krka d. d., Zavarovalnica Triglav d. d., Pozavarovalnica Sava d. d., Luka Koper d. d., NLB d. d., Telekom Slovenije d. d. in druge družbe, ki niso zajete v zgornjih kategorijah, kar pomeni, da te omejitve za njih ne veljajo.

Sprejem prenovljenih Priporočil ne pomeni bistvenih sprememb glede na dosedanjo prakso, saj glede na dostopne podatke in po izračunih SDH, te omejitve ne bodo vplivale na znižanje sredstev, saj so bile družbe na tem področju že do sedaj skrbne in racionalne. Iz navedenega izhaja, da je poudarek Priporočil na urejenosti sistema dodeljevanja sponzorstev in donatorstev, ne pa v zneskovnem omejevanju.

Informacija s seje NS SDH z dne 4. 7. 2018
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 4. 7. 2018 sestal na redni seji, na kateri se je seznanil s poročilom o poteku seje revizijske komisije, skupaj  s predlogi revizijske komisije nadzornemu svetu SDH, z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH, Informacijo SDH v zvezi z razpolaganjem in pridobivanjem kapitalskih naložb in s predlogom sklica skupščine SDH.

NS SDH se je na seji prav tako seznanil z ugotovitvami Računskega sodišča vezane na naložbo Slovenske železnice d. o. o. in s tem v zvezi naložil upravi, da izvede aktivnosti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in neučinkovitosti pri poslovanju Slovenskih železnic. V nadaljevanju je NS SDH podal soglasje k spremembam in dopolnitvam Politike upravljanja SDH, k predlogu izbora revizorja SDH in skupine SDH za poslovna leta 2018, 2019 in 2020 ter k mandatni pogodbi za izvedbo finančnih storitev pri prodaji ABANKE d. d. z izbranim finančnim svetovalcem BNP Paribas iz Pariza.

NS SDH je podal tudi soglasje k predlogu za nakup večinskega lastniškega deleža kapitalske naložbe KOTO d. o. o. ter k pogodbi o prodaji in nakupu poslovnega deleža, ki bo sklenjena med prodajalcem DUTB in kupcem RS. NS SDH je upravi SDH naložil, da na skupščini družbe KOTO d. o. o. imenuje posebnega revizorja v družbi KOTO d. o. o.