Izdajatelj je 17. decembra 2002 borzi posredoval notarski zapisnik sedme skupščine delničarjev izdajatelja, iz katerega je razvidno, da so na skupščini dan pred tem (zastopano je bilo 96,12% osnovnega kapitala) soglasno sprejeli sklep o umiku delnic z oznako DSKG z organiziranega trga

Trgovanje z navedenim vrednostnim papirjem bo začasno zaustavljeno do sprejema ustrezne odločbe o izključitvi delnic z oznako DSKG iz trgovanja na prostem trgu.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

V Ljubljani, 17. decembra 2002