Izdajatelj je borzo obvestil, da je bila pripojitev družbe izdajatelja k ABANKI, d. d., Ljubljana, dne 31. decembra 2002 vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani. Družba izdajatelja je s tem prenehala obstajati in je bila istega dne izbrisana iz sodnega registra.

Začasna zaustavitev bo trajala do sprejema odločbe o izključitvi iz borzne kotacije.