Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je včeraj, 21. 6. 2018, skupaj s projektnim partnerjem Sindikatom delavcev trgovine Slovenije – ZSSS (SDTS) v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« uspešno izvedla brezplačno konferenco o organizaciji delovnega časa v trgovinski dejavnosti. Ključna ugotovitev konference je bila, da večja motiviranost in dvig kompetenc zaposlenih, večje medgeneracijsko sodelovanje in timsko delo vodijo k lažji in boljši organizaciji dela, k večjemu zadovoljstvu zaposlenih ter posledično k manjšemu obsegu nepravilnosti, večji produktivnosti in uspešnosti poslovnih subjektov.

Trgovina je storitvena in posledično delovno intenzivna dejavnost, zato je organizacija dela še kako pomembna za dobro klimo v organizacijskih enotah, zagotavljanje visoke ravni storitev za potrošnika in posledično za dobro poslovanje trgovskih podjetij. V zadnjem obdobju sta projektna partnerja projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«, Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) in Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) v okviru medsebojnega socialnega dialoga zaznala nezadosten nivo poznavanja dejavnikov, ki vplivajo na organizacijo delovnega časa, načel in pravilne organizacije dela, načina vodenja organizacijskih enot, dobrih praks ter zavedanja o pomenu dobre organizacije dela za zmanjšanje absentizma in s tem učinkovitejšega poslovanja podjetij. Zato sta se odločila, da v okviru projekta organizirata konferenco o organizaciji delovnega časa v trgovinski dejavnosti. Namen konference, katere se je udeležilo skoraj šestdeset udeležencev, je bil prispevati k večji obveščenosti, usposobljenosti in ozaveščenosti zaposlenih v trgovinski dejavnosti o ustrezni organizaciji delovnega časa na vseh nivojih, od managerjev, poslovodij do prodajalcev.

V uvodu konference je Mija Lapornik, izvršna direktorica TZS, predstavila projektno delo zbornice ter cilje, namen, vsebino in aktivnosti projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«. Posebej je izpostavila že izvedene aktivnosti in tiste, ki bodo izvedene še pred jesenjo, in sicer izdajo e-publikacije »Analiza poslovanja slovenskih trgovskih družb v letu 2016«, izdajo Priporočil za organizacijo delovnega časa v trgovinski dejavnosti, ki so v 10.000 izvodih že izdana v obliki A4 letaka ter v e-obliki, in katerega so prejeli vsi udeleženci konference, ter e- priročnik »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«, ki bo vseboval posodobljen komentar h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije ter vzorce delovnopravnih dokumentov.

V nadaljevanju je mag. Ladi Rožič, generalni sekretar SDTS, skozi pogled sindikata, predstavil problematiko organizacije delovnega časa v trgovinski dejavnosti in poudaril, da je možno vse probleme in različne konfliktne situacije, ki se pojavljajo v praksi, razreševati le s stalnim socialnim dialogom ter izobraževanjem in usposabljanjem vseh deležnikov, zaposlenih na vseh nivojih, predstavnikov delodajalcev in druge zainteresirane javnosti.

V osrednjem delu konference je izr. prof. dr Simona Šarotar Žižek z Ekonomskoposlovne fakultete, Univerze v Mariboru predstavila ključne pristope in načela optimalne organizacije delovnega časa, in sicer vplivne dejavnike na organizacijo delovnega časa, načela in pravila organizacije dela, pomen dobrega vodenja in dobre prakse. Posebej je izpostavila, da so posledice dobre organiziranosti dela večja motiviranost, kreativnost, zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih ter posledično večja produktivnost in uspešnost podjetij.

V zaključku konference so si bili vsi udeleženci enotni, da večja motiviranost in dvig kompetenc zaposlenih, večje medgeneracijsko sodelovanje in timsko delo vodijo k lažji in boljši organizaciji dela, k večjemu zadovoljstvu zaposlenih ter posledično k manjšemu obsegu nepravilnosti, večji produktivnosti in uspešnosti poslovnih subjektov.

Več informacij