V letu 2019 je rast skupnih odhodkov za zdravstvene storitve, ki jih poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) sofinancira prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje (PDZZ), po ocenah Triglav, Zdravstvene zavarovalnice za nekaj odstotnih točk presegala s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) načrtovano in napovedano 7,6 odstotno rast. Ključna razloga višje rasti skupnih odhodkov od napovedane sta predvsem povečan obseg in dvig cen zdravstvenih storitev, kar pomembno vpliva tudi na povečanje odhodkov iz naslova PDZZ, ki ga izvajajo zdravstvene zavarovalnice. Trend rasti odhodkov se bo po napovednih in pričakovanjih nadaljeval tudi do konca 2019 in v naslednjem letu. Zaradi zagotavljanja nemotenega tekočega izpolnjevanja obveznosti za svoje zavarovance zavarovalnica s 1. septembrom 2019 spreminja mesečno premijo PDZZ. Znašala bo 35,55 eura, kar predstavlja 7,8 odstotno rast.

V zavarovalnici spremljajo stroške zdravstvenih storitev, ki jih krije PDZZ do polne vrednosti posamezne zdravstvene storitve tudi v višini do 90 odstotkov, in ugotavljajo, da naraščajo tako število opravljenih zdravstvenih storitev kot tudi cene nekaterih zdravstvenih storitev, na kar pa zdravstvene zavarovalnice nimajo vpliva. To je posledica rastočih zdravstvenih potreb zaradi starajoče populacije, ob tem gospodarska rast povečuje razpoložljiva sredstva za financiranje zdravstvenih storitev iz naslova OZZ, ki ga upravlja ZZZS. Ta so namenjena tudi programom skrajševanja čakalnih dob in povečevanju obsega zdravstvenih storitev, ki se v določenem deležu prav tako financirana iz PDZZ.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica podoben trend pričakuje tudi v drugi polovici letošnjega in v prihodnjem letu, zato s ciljem zagotavljanja nemotenega tekočega izpolnjevanja obveznosti za svoje zavarovance s 1. septembrom 2019 spreminja premijo PDZZ. Ta bo znašala 35,55 EUR, kar predstavlja 7,8 odstotno rast. S sklenjenim PDZZ zavarovancem ni potrebno doplačevati razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz lastnega žepa, saj to breme prevzamejo zdravstvene zavarovalnice.


Nazaj