Skupnost socialnih zavodov Slovenije podpira odločitev Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, da v okviru današnje arbitraže za sprejetje Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 vztraja pri prepotrebnem dvigu cen zdravstvenih storitev.

Skupnost pri tem ponovno opozarja, da Vlada Republike Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) še naprej kršita jasne določbe 66. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da morajo cene zdravstvenih storitev kriti naslednje elemente: plače in druge prejemke v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in z drugimi splošnimi akti, materialne stroške, amortizacijo, predpisano z zakonom, in druge zakonske obveznosti.

Žal kljub številnim pozivom Skupnosti in drugih deležnikov povečani stroški dela še vedno niso upoštevani v cenah, ki jih plačuje ZZZS. V domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih zato plačilo ZZZS-ja ne pokrije niti stroškov kadra, ki ga morajo izvajalci zagotavljati za izvajanje zdravstvenih storitev.

Skupnost socialnih zavodov zato še enkrat poziva Ministrstvo za zdravje in celotno vlado, da v arbitraži končno vendarle upošteva določbo 66. člena in poskrbi za ceno zdravstvenih storitev, ki bo skladna z zakonodajo.