Cilj EU je doseči vsaj 32,5 % izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2030. Trenutni obseg investicij na tem področju s strani porabnikov energije in finančnih inštitucij pa je premajhen, da bi bil ta cilj lahko dosežen. Na splošno je trg za projekte storitev energetske učinkovitosti v vseh evropskih državah še vedno v veliki meri neizkoriščen, ena glavnih preprek je pomanjkanje interesa za financiranje tovrstnih projektov. Ocena vrednosti in ocena tveganj projektov storitev energetske učinkovitosti sta za večino finančnih institucij še vedno precej neznani območji.

»Stavbe v lasti javnih organov obsegajo približno kar 10% celotnega stavbnega fonda, pri čemer ravno javni sektor predstavlja vodilni zgled ostalim, kar velja tudi za področje energetske učinkovitosti stavb in njihove prenove. Ministrstvo za infrastrukturo je za ta namen z vzpostavitvijo »Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb« pričelo izvajati sistem energetskih prenov stavb javnega sektorja s sredstvi kohezije za obdobje 2014-2020. Prizadevanja in rezultati dela že kažejo učinke v smislu doseganja zasledovanih ciljev, tudi na račun zagona EPO, ki se je izkazal kot učinkovit mehanizem energetske prenove javnih stavb, ki omogoča večji obseg tovrstnih naložb z manj javnimi sredstvi.« - mag. Hinko Šolinc, generalni direktor direktorata za energijo, MzI RS

Energetsko pogodbeništvo (EPO) je pristop, ki omogoča, da se ob enakem obsegu javnih sredstev energetsko prenovi več objektov in tako doseže večje učinke, hkrati pa je tudi pomemben z vidika spodbujanja zelene gospodarske rasti. Mehanizem je v Sloveniji sicer razvit, a je za večje učinke potreben njegov nadaljnji razvoj, da se s tem omogoči energetske prenove stavb v načrtovanem obsegu. V javnem sektorju je EPO razvit predvsem v občinah, večji razvoj v širšem in ožjem javnem sektorju pa ovirata predvsem nepoznavanje tega področja in vnaprej začrtani investicijski načrti (Podnebno ogledalo 2019*).

»Za pospeševanje EPO je treba čim hitreje poenotiti načrte in razviti ustrezne finančne produkte, npr. sistemske rešitve za odkup terjatev ponudnikov storitev EPO, predvsem pa je potrebno zagotoviti kontinuiteto spodbujanja energetske prenove stavb z nepovratnimi sredstvi. Nadaljnji razvoj tega mehanizma je potrebno podpreti še z drugimi podpornimi ukrepi: z usposabljanjem, dodatno strokovno in tehnično pomočjo za pripravo projektov, programom zagotavljanja kakovosti projektov EPO, pripravo orodij za vrednotenje projektov EPO in podobno. Potrebna je širitev mehanizma iz javnega sektorja na druge sektorje, zlasti stanovanjski. Potrebna je tudi vzpostavitev mehanizmov za spodbujanje nastanka podjetij za energetske storitve med malimi in srednje velikimi podjetji.« - mag. Damir Staničić, univ. dipl. inž. stroj,. IJS CEU

»Pomanjkanje zaupanja, kompleksnost koncepta in nepoznavanje področja pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije so zaznane kot bistvene ovire pri dodatnem razvoju tovrstnega trga energetskih storitev. Usposabljanje je namenjeno spodbujanju koncepta EPO prek identifikacije in reševanja ovir ter izzivov pri izvajanju teh projektov in podajanja jasnih informacij o ustreznem načinu postopanja pri njihovi izvedbi. Na ta način želimo prispevati k dvigu kakovosti izvajanja storitev ponudnikov energetskih storitev. K udeležbi vabimo vse, ki si prizadevajo vzpostaviti sistem kakovosti tako na ravni energetskih storitev kot tudi projektov energetskega pogodbeništva, to so ponudniki energetskih storitev, pospeševalci tovrstnih projektov in ostali zainteresirani.« - mag. Jure Čižman, IJS CEU

*Podnebno ogledalo je dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP). Dokument izhaja leto v sklopu projekta LIFE Podnebna pot 2050, ter je namenjen spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Projekt gradi na razvoju in dopolnitvi obstoječega sistema za pripravo projekcij in spremljanju izvajanja ukrepov.

Spletna stran projekta

Foto: iStock


Nazaj