Delodajalci ste dolžni svoje zaposlene najkasneje do konca meseca marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Gre za obveznost, ki je bila uvedena z novelo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) leta 2013 in izhaja iz 2. odstavka 160. člena tega zakona. Čeprav je obveznost delodajalcev že dobro uveljavljena in znana, pa ni odveč o tem še enkrat poudariti, saj lahko nepoznavanje pravil privede do nepotrebnih težav in glob.

Delodajalci lahko delavce o odmeri letnega dopusta obvestijo na klasičen način, in sicer v pisni obliki z osebno vročitvijo obvestila zaposlenemu. Lahko pa delodajalec obvesti delavca tudi po elektronski poti na njegov elektronski naslov, če mu takšno uporabo zagotavlja in nalaga delodajalec.

Uporaba internega e-poštnega sistema za obveščanje zaposlenih ima številne prednosti. Na splošno uporaba internega e-poštnega sistema zagotavlja hitro, učinkovito in ekonomično obveščanje zaposlenih, kar lahko pomembno prispeva k učinkovitosti in uspešnosti podjetja. Seveda podjetja, ki uporabljajo CRM sisteme za podporo poslovanju pa imajo te procese popolnoma avtomatizirane in so lahko brez skrbi. 

Pomembno je omeniti, da ta presečni datum 31. marec ne velja za primere, ko delavca zaposlimo po tem datumu. V takšnem primeru delodajalec predlaga odmero sorazmernega dopusta za tekoče leto že v sami pogodbi o zaposlitvi ali pa s posebnim pisnim obvestilom čim hitreje po nastopu dela.

V primeru pogodb o zaposlitvi za določen čas pa je obvezna sestavina pogodbe tudi način izrabe letnega dopusta, zato naj se predvideni datum izrabe dopusta opredeli že v sami pogodbi o zaposlitvi. Vsekakor bi moral biti dopust izrabljen še pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas. Če se delavcu zaradi neizrabljenega dopusta pred iztekom časa pogodba o zaposlitvi podaljša z namenom izrabe dopusta, gre za napačno postopanje, ki se v praksi še vedno pojavlja.

Kriteriji in merila za odmero letnega dopusta so enaki kot v prejšnjem letu, saj se v tem času ZDR-1 ni spremenil. Pomembno pa je ugotoviti, katero kolektivno pogodbo je treba še uporabljati, če sploh katero. Vsak delodajalec namreč ni zavezan k panožnim kolektivnim pogodbam.

Spregled te pisne obvestilne dolžnosti delodajalca o odmeri letnega dopusta pomeni kršitev ZDR-1, zaradi česar delodajalca lahko doleti dokaj visoka globa, predvidena v 217.b členu ZDR-1, in sicer v višini od 750 do 2.000 € za delodajalca-pravno osebo, kot tudi za s. p.-ja oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo od 100 do 800 € se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe. Za manjšega delodajalca, za katerega se smatra tisti delodajalec, ki zaposluje 10 ali manj delavcev (ne glede na svojo statusno obliko) grozi sicer manjša, toda še vedno (pre)visoka globa, v višini od 200 do 1000 €.