Ljubljana, 08. junij 2023 - Generalna direktorica Evropskega investicijskega sklada Marjut Falkstedt in predsednik uprave SID banke Borut Jamnik sta podpisala Jamstveni sporazum v obsegu 42 milijonov EUR jamstvene kvote InvestEU za ugodnejše kreditiranje trajnostnih naložb ter raziskav, inovacij in digitalizacije. Podpis sporazuma omogoča slovenskim podjetjem spodbujanje zelenega prehoda, digitalne preobrazbe in inovacij.

SID banka v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljevanju MGTŠ) že od leta 2011 nudi podjetjem ugodno neposredno kreditno financiranje raziskav, razvoja in inovacij z državnimi pomočmi. Leta 2018 pa je SID banka še razširila ukrepe spodbujanja tega področja s kohezijskimi finančnimi instrumenti, ki jih izvaja sama in preko finančnih posrednikov. SID banka je skupaj z Evropskim investicijskim skladom (v nadaljevanju EIF) v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (v nadaljevanju SEGIP) vzpostavila platformo in zagotovila sredstva za lastniško financiranje inovativnih start-up podjetij in za financiranje prenosa tehnologij iz javnih raziskovalnih institucij v gospodarstvo preko skladov tveganega kapitala.

SID banka že vrsto let zelo uspešno sodeluje z EIF, je tudi njena delničarka, ravno tako pa redno izmenjuje najboljše prakse z drugimi spodbujevalnimi in razvojnimi institucijami v EU. Danes EIF in SID banka, kot prva od razvojno-spodbujevalnih institucij v Republiki Sloveniji, podpisujeta Jamstveni sporazum v višini 42 milijonov EUR jamstev InvestEU. V skladu z jamstvenim sporazumom bo EIF zagotovil dve vrsti portfeljskih jamstev za nova ugodna posojila SID banke v skupnem obsegu 72 mio EUR, namenjena mikro podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem. Bistvena prednost teh posojil so nižje obrestne mere in nižje zahteve po zavarovanjih.

S koriščenjem EIF Trajnostnega jamstva InvestEU bo na voljo nov program SID ZELEN v skupni višini 44,3 milijonov EUR, pri čemer bodo ta posojila krita s 70 % jamstvom tistim podjetjem, ki se kvalificirajo kot trajnostna ali projektov, ki doprinesejo k zelenemu prehodu ali trajnostnemu prehodu gospodarstva (npr. blažitvi posledic podnebnih sprememb in prilagoditvi le-tem, prehodu v krožno gospodarstvo, preprečevanju in nadzoru onesnaževanja, ipd). Najvišji znesek ugodnega posojila bo 2 mio EUR z dodatno možnostjo maksimalne višine posojil do 7,5 mio oziroma 15 mio EUR ter najdaljšo ročnostjo 12 let.

S koriščenjem EIF Portfeljskega jamstva InvestEU za inovacije in digitalizacijo pa bo prav tako na voljo nov program SID DIGITALEN v skupni višini 27,5 milijonov EUR. Ta posojila bodo krita s 40 % jamstvom, namenjena pa so hitro rastočim ali inovativnim podjetjem, financiranju inovacij (procesnih, produktnih, organizacijskih) ter naložb v intelektualno lastnino in digitalizacijo. Prav tako bo najvišji znesek ugodnega posojila 2 mio EUR z dodatno možnostjo maksimalne višine posojil do 7,5 mio oziroma 15 mio EUR ter najdaljšo ročnostjo 12 let.

Že od leta 2010 SID banka posveča posebno pozornost tudi spodbujanju transformacije gospodarstva v bolj trajnostne in krožne oblike poslovanja. SID banka je orala ledino pri trajnostni presoji komitentov s sistemom ocenjevanja petih bilanc (finančne, surovinske, okoljske, energetske in inovacijske bilance), leta 2018 je SID banka izdala Zeleno obveznico, sredstva katere so omogočila financiranje 22 projektom v skupni višini 87 milijonov evrov in za kar je banka prejela prestižno mednarodno nagrado organizacije Climate Bonds Initiative. V sodelovanju z MGTŠ je SID banka preko skupnih posojilnih skladov izvajala tudi kreditiranje projektov gospodarstva, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo.

Ob tem je predsednik uprave SID banke, Borut Jamnik, povedal: »V SID banki uspešno sledimo  evropskim usmeritvam in tudi sami postavljamo okvirje za prepoznavanje in financiranje okoljsko-trajnostnih aktivnosti ter inovacij in razvoja. Podpis jamstvenega sporazuma z EIF bo podjetjem prinesel zelo ugoden vir za financiranje potrebnega  zelenega razvoja gospodarstva. Gre za dva nova programa financiranja podjetij SID ZELEN in SID DIGITALEN, ki uresničujeta tudi strateške cilje Republike Slovenije na področju trajnostnega razvoja in digitalizacije, saj so takšne investicije ključne za dolgoročno preživetje in razvoj podjetij. S tem tudi uresničujemo strategijo Republike Slovenije na področjih inovacij, digitalizacije in zelene tranzicije.«

Generalna direktorica Evropskega investicijskega sklada, Marjut Falkstedt, je povedala: »Zelo smo veseli, da nadaljujemo zelo plodno sodelovanje s SID banko, namenjeno podpori slovenskih malih in srednje velikih podjetij. Ta pogodba, ki jo omogoča program InvestEU, bo omogočila večjo dostopnost financiranja za inovacije in k digitalizaciji usmerjena slovenska podjetja ter tista, ki vlagajo v okolju prijazne, zelene in vključujoče projekte ter podpirajo zeleno in trajnostno preobrazbo slovenskega gospodarstva«

Foto: Matej Kolakovič