Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor je na podlagi uspešne prijave na javni razpis Ministrstva za javno upravo prejemnik sredstev iz Sklada za NVO za izvajanje zakonskih nalog podpornega okolja za razvoj nevladnih organizacij v Podravju. V prihodnjih dobrih štirih letih bomo v okviru Regionalnega stičišča NVO Podravje zagotavljali podporo in pomoč nevladnim organizacijam pri njihovem upravljanju in delovanju na področjih pravnega (večina NVO si zaposlitve pravnika ne more privoščiti, zato ga imajo na voljo pri nas) in projektnega svetovanja za pripravo dobrih projektov, upravljanja in strateškega načrtovanja organizacij ter zagotavljanja strokovnega znanja na področjih njihovega delovanja, namenjenega zagotavljanju storitev za občane in občanke.

Skupaj z predstavniki lokalnih samouprav in prebivalci bomo iskali rešitve za izzive v lokalnih okoljih, pa naj gre za dobre pogoje za delovanje NVO ali za razvoj celotne skupnosti, pomagali bomo občinam izvajati participativne proračune (v šestih so se zanj že odločili) in druge oblike sodelovanja s prebivalci, povezovali različne sektorje v zagotavljanju kvalitetnih rešitev za razvoj skupnosti in skrbeli za dobro informiranost, zagotavljali relevantne podatke o nevladnih organizacijah, skrbeli za vključenost civilne družbe v pripravo lokalnih razvojnih dokumentov in izvajali ostale naloge za doseganje ciljev javnega razpisa. V dosedanjem delovanju Regionalnega stičišča NVO Podravje smo različne oblike pomoči in podpore nudili že več kot 500 nevladnim organizacijam.

Tako kot posod v razvitem demokratičnem svetu imamo tudi v Sloveniji tri sektorje in sicer javnega, gospodarskega in ti. tretji oz. civilnodružbeni sektor, katerega pomembni del so nevladne organizacije. Vsi trije sektorji so za zagotavljanje interesov državljanov neobhodni in svojo vlogo lahko opravljajo le, če so dobro razviti. V ta namen država in občine, pa tudi inštitucije Evropske unije zagotavljajo sredstva za njihov razvoj in podporo izvajanju javno koristnih programov in projektov.

Javni sektor je pretežno financiran z javnimi sredstvi iz proračunov države in občin ter evropskih kohezijskih skladov; gospodarstvo temelji na zasebnem kapitalu, kljub temu pa je deležno izdatne pomoči države v obliki spodbud, posojil in podpornih storitev; civilno družbeni oz. nevladni sektor pa sredstva  za izvajanje javno koristnih dejavnosti pridobiva iz javnih sredstev, ki predstavljajo  46,35 % (podatek je za leto 2021) vseh prihodkov, dobro polovico prihodkov pa NVO ustvarjijo na trgu. Slovenija svojim NVO nameni 0,97 % svojega BDP, medtem ko je v svetovnem povprečju ta delež znašal 1,38 %, države EU pa so svojim nevladnim organizacijam v povprečju namenijo kar 2,20 % BDP.

Zagotavljanje podpornega okolja je povsem običajna praksa za razvoj področij, ki jih država ali lokalne samouprave, pa tudi inštitucije EU prepoznavajo kot pomembe in koristne za razvoj in dopoljnjevanje javnega sektorja. Tako imamo v Sloveniji na področju podjetništva dobro delujoče podporno okolje v nacionalnem sistemu SPOT, Slovenska poslovna točka, ki ponuja celovit sistem podpornih in brezplačnih storitev države za poslovne subjekte. Pod enotno znamko SPOT so združene institucije, ki nudijo pomoč, informiranje in svetovanje podjetjem in poslovnim subjektom.

Izboljšati dostopnost in kakovost informacij ciljnim skupinam uporabnikov;
Omogočiti boljši pregled podpornih aktivnosti za poslovne subjekte;
Doseči večji obseg in kvaliteto podpornih ukrepov ciljnim skupinam uporabnikov;
Doseči višji nivo kompetenc MSP na področju mednarodnega poslovanja;
Doseči učinkovitost in kakovost regionalnih SPOT točk.

V ta namen država preko javnega razpisa izbere izvajalske organizacije in nameni cca: 1,260.000 EUR na posamezno statistično regijo za obdobje petih let. V letu 2021 je na novo nastalo 20.017 poslovnih subjektov od katerih jih po petih letih, po podatkih SURS, preživi manj kot 50 % Podporno okolje Slovenija zagotovlja tudi za nevladni sektor in cilji njegovega financiranja so podobni ciljem na področju podjetništva:
- informiran, usposobljen in medsebojno povezan NVO sektor,
- vzpostavljena trajnejša partnerstva med NVO ter javnimi institucijami, gospodarstvom in mediji, z namenom reševanja prepoznanih potreb v družbi,
- prispevek NVO pri oblikovanju in izvajanju javnih politik,
- okrepljena prepoznavnost in kakovost regionalnih stičišč/mrež  na njihovem področju delovanja,
- kakovostno prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik prostovoljstva na lokalni in nacionalni ravni.

Za delovanje podpornih regijskih regionalnih NVO stičišč je namenjeno povprečno 350.000 EUR na statistično regijo za obdbobje dobrih štirih let, pri čemer višina sredstev varira glede na velikost regije in število NVO. Vse podporne storitve, ki so usmerjene v razvoj nevladnih organizacij in kakovostno izvajanje njihovih javno koristnih programov so za NVO in lokalne samouprave brezplačne. V Zavodu PIP se v okviru izvajanja programa Regionalno stičišče NVO Podravja veselimo prihodnjega sodelovanja z lokalnimi nevladnimi organizacijami, lokalnimi samoupravami, mediji, občani in občankami, mediji in drugimi deležniki za zagotavljanje dobrih pogojev za življenje v lokalnih skupnostih.