VESNA – zelena stranka je v odprtem pismu predsedniku vlade dr. Robertu Golobu pozvala k pripravi konkretnega akcijskega načrta za izvedbo priporočil Evropske komisije. Komisija je Sloveniji priporočila okrepitev gospodarske konkurenčnosti z izboljšanjem pogojev za naložbe, reševanjem pomanjkanja delovne sile in pospešitvijo izvajanja reform, zlasti v okviru nacionalnega načrta za okrevanje, vključno s poglavjem REPowerEU. V pismu VESNA izpostavlja potrebo po izboljšanju pogojev za naložbe, podpori hitro rastočim podjetjem in povečanih vlaganjih v raziskave in razvoj. Prav tako poudarja nujnost reševanja pomanjkanja delovne sile s posodobitvijo učnih načrtov, programi prekvalifikacije ter privabljanjem kvalificiranih delavcev iz tujine. Poseben poudarek daje mehanizmu REPowerEU, kjer je potrebna pospešitev prehoda na obnovljive vire energije, izboljšanje energetske učinkovitosti ter spodbujanje skupnostnih energetskih projektov ...

Spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob, VESNA – zelena stranka, v luči nedavnih ugotovitev Evropske komisije, predstavljenih v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra, pričakuje konkreten akcijski načrt za izvedbo osrednjih priporočil. Komisija je Sloveniji priporočila, naj okrepi gospodarsko konkurenčnost z izboljšanjem pogojev za naložbe, reševanjem pomanjkanja delovne sile in pospešitvijo izvajanja reform, zlasti v okviru nacionalnega načrta za okrevanje, vključno s poglavjem REPowerEU.

Evropska komisija je poudarila pomen izboljšanja pogojev za naložbe tveganega kapitala, institucionalne vlagatelje ter vlaganje v raziskave, razvoj in inovacije. VESNA poziva vlado, da pripravi celovit načrt za spodbujanje poslovne dinamike, ki bo vključeval: ugodnejše pogoje za naložbe skozi ustvarjanje stimulativnega poslovnega okolja za vlagatelje ter zmanjševanje birokratskih ovir; podporo hitro rastočim podjetjem, z uvedbo programov, ki bodo podpirali mlada in inovativna podjetja, ter olajšanje dostopa do finančnih sredstev ter končno: povečanje javnih in zasebnih vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije, zlasti na področju zelenih in digitalnih tehnologij. Žal ne le Slovenija, pač pa Evropa po deležu vlaganj v raziskave in inovacije zaostajata za vodilnimi svetovnimi regijami; ta trend moramo obrniti.

Eden izmed ključnih izzivov, s katerimi se soočamo, je tudi pomanjkanje delovne sile, ki je še posebej izrazito na določenih področjih, kjer Slovenija do sedaj ni imela ustrezne kadrovske politike, ki se začne že z izobraževanjem. Pri tem mora Slovenija nujno spremljati demografske trende, ki v veliki meri narekujejo zaposlitvene potrebe prihodnosti, deficitarna področja pa ustrezno in strateško premišljeno nasloviti v konkretnih ukrepih, kot npr.: posodobitev učnih načrtov na vseh ravneh izobraževanja, ki bodo vključili osnovne veščine in prilagoditev potrebam po znanjih na trgu dela; z uvedbo programov za prekvalifikacijo in dodatno usposabljanje delovne sile, zlasti na področjih, kjer primanjkuje kadra - eden od načinov premoščanja te vrzeli so tudi t.i. mikrodokazila kot del vseživljenjskega učenja; področje je v Sloveniji še vedno na mrtvi točki oz. se priprava zakonskih podlag odvija prepočasi, prav tako pa se na strani “uporabnikov”, torej mladih, poraja strah, da bo šlo v tem primeru za prikrito komercializacijo izobraževanja. Do implementacije strateških rešitev pa je treba kadrovski bazen polniti tudi s pomočjo tuje delovne sile, kjer mora Slovenija nujno sprejeti ukrepe za privabljanje kvalificiranih delavcev iz tujine, vključno z olajšanjem postopkov za pridobitev delovnih dovoljenj, ko pa gre za najvišje usposobljeni kader (npr. raziskovalci) sprejeti celostno strategijo integracije ter primernega finančnega nagrajevanja.

Na koncu bi radi dali poseben poudarek mehanizmu REPowerEU. V luči trenutnih geopolitičnih razmer je nujno, da Slovenija pospeši prehod na obnovljive vire energije z nujno decentralizacijo in izboljša energetsko učinkovitost. Zato pozivamo k: povečanju naložb v sončno, vetrno in hidroenergijo ter razvoj energetske infrastrukture z obvezno nadgradnjo omrežja; spodbujanju energetske učinkovitosti v industriji, stavbah in prometu, vključno z uvedbo strogih standardov in subvencij za energetsko učinkovite rešitve ter k spodbujanju lokalnih skupnostnih energetskih projektov (zadrug), ki pomenijo pravičnejši zeleni prehod ter prispevajo k decentralizaciji energetskega sistema ter preprečevanju energetske revščine. Tega - tudi ob prehodu na obnovljive vire, s katerimi pa upravljajo veliki centralizirani sistemi - ne rešujemo.

Spoštovani predsednik vlade, verjamemo, da bodo zgoraj navedeni ukrepi pripomogli k uresničitvi priporočil Evropske komisije in izboljšanju gospodarske konkurenčnosti naše države. Pozivamo vas k javni predstavitvi odziva na podana priporočila, s konkretnimi ukrepi in akcijskim načrtom, ki iz tega sledi. Verjamemo, da lahko le tako dosežemo trajnostno in uspešno prihodnost za vse državljane Slovenije.

S spoštovanjem, VESNA - zelena stranka