Ljubljana, december 2022 – V teh dneh je SAZOR GIZ k. o. k podpisu licenčne pogodbe pozval tudi mala podjetja, ki so v skladu z veljavno zakonodajo dolžna plačevati avtorski honorar iz naslova fotokopiranja del s področja literature, znanosti in publicistike. Zavezanci bodo honorar plačevali letno po vnaprej določenih tarifah, ki znašajo za samostojne podjetnike (en zaposleni) 4 evre, za podjetja z desetimi zaposlenimi pa 12 evrov na leto. Zbrana sredstva bo SAZOR GIZ k. o. vsako leto razdelil upravičenim imetnikom avtorske pravice. S podpisom pogodbe in plačevanjem avtorskega honorarja bodo podjetja omenjena besedila kopirala legalno.

»S podpisom sporazuma se slovenska podjetja usklajujejo z zakonodajo, saj so doslej varovana dela reproducirala brez dovoljenja imetnikov pravic. Zato je še toliko bolj pomembno, da ga vsako podjetje, ki ga zavezuje sporazum (torej poseduje napravo, ki omogoča reprografijo), čim prej sprejme in s tem pokaže, da se zaveda pomena znanja in pomena avtorskega dela, bodisi novinarskega bodisi znanstvenega ali literarnega. Sklepanje tovrstnih sporazumov pomeni ureditev statusa pravic, ki jih imajo avtorji v skladu z mednarodno in nacionalno zakonodajo že desetletja.« - Luka Novak, član poslovodstva SAZOR GIZ k. o.

Podjetja so k podpisu pogodbe zavezana na podlagi Skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji, ki sta ga decembra 2021 podpisala Gospodarska zbornica Slovenije kot reprezentativno združenje gospodarstva ter kolektivna organizacija SAZOR GIZ – Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja, ki upravlja pravice avtorjev in založnikov književnih, znanstvenih in publicističnih del. Sporazum Slovenijo uvršča ob bok razvitim državam, kot so Francija, Nemčija in Švica, kjer gospodarski in avtorski sektor dobro sodelujeta in skupaj ustvarjata ugodno klimo za uravnotežen gospodarski razvoj. S sporazumom se naša država pridružuje večini držav EU, ki imajo na področju nadomestil iz naslova fotokopiranja avtorskih del v gospodarstvu že urejena razmerja.

Zavezanci po tem sporazumu so podjetja in samostojni podjetniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega in posedujejo ali najemajo napravo, ki omogoča fotokopiranje oziroma naročajo storitve fotokopiranja pri zunanjih izvajalcih. Teh podjetij je okoli 40 tisoč, pri čemer so velika podjetja licenčno pogodbo že podpisala v velikem številu. Sicer pa so zavezanci po sporazumu razvrščeni v tri tarifne razrede glede na število zaposlenih in njihovo izobrazbeno strukturo, znotraj katerih je določena višina avtorskega honorarja. Najnižji letni prispevek za mikropodjetja z enim zaposlenim znaša 4 evre, z do desetimi zaposlenimi 12 evrov, najvišji za velika podjetja pa znašajo od 273 do 1.365 evrov.

Slovenska tarifa je nastala na podlagi ustaljenih evropskih tarif in predvideva, da v celotnem obsegu fotokopiranja v podjetjih (ki vključuje fotokopiranje pogodb, računov in drugih vsebin, ki niso avtorsko varovane), avtorsko varovana dela predstavljajo zgolj odstotek ali dva. Zato je tarifa ustrezno nizka, v nekaterih primerih celo simbolična in ne pomeni velike obremenitve za gospodarstvo, predstavlja pa pomemben dodatek k dohodkom avtorjev in založb. Zavezanci po tem sporazumu pa niso pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki z lastnoročno podpisano izjavo, podano pod materialno in kazensko odgovornostjo, dokazujejo, da ne posedujejo ali najemajo naprave, ki omogoča fotokopiranje oziroma ne naročajo storitve fotokopiranja pri zunanjih izvajalcih.

Resničnost navedene izjave lahko SAZOR GIZ k. o. preverja. Skupni sporazum pa v skladu s prakso razvitih evropskih držav ne predvideva izključitve od obveznosti plačila avtorskega honorarja zgolj z izjavo podjetja, da ne fotokopira avtorskih del, čeprav poseduje fotokopirni stroj ali fotokopiranje naroča pri tretji osebi.

Podrobnejše informacije: www.sazor.si

Foto: Markus Winkler/unsplash