Izobraževanje je izredno pomembno tudi za odrasle, saj jim omogoča večjo zaposljivost in mobilnost, s tem pa tudi boljše možnosti za kakovostnejše življenje. Direktorica Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana mag. Jasna Kržin Stepišnik poudarja, da želijo z različnimi aktivnostmi odrasle spodbuditi k vključevanju v vseživljenjsko učenje. Zato je BIC Ljubljana partner v projektu PanUP, kjer odraslim udeležencem omogočajo brezplačno učno pomoč, s tem pa večjo konkurenčnost na trgu dela in boljšo prihodnost.

Biotehniški izobraževalni center je partner v projektu PanUP (Promocija, animacija in učna pomoč 2018–2022), financiran je iz sredstev evropskega socialnega sklada in nacionalnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Komu vse je projekt namenjen?

Projekt PanUP je namenjen odraslim udeležencem, ki želijo pridobiti formalno izobrazbo, velikokrat je to njihov prvi poklic. Z aktivnostmi želimo odrasle udeležence spodbuditi k vključevanju v vseživljenjsko učenje. Želimo jih spodbuditi, da zaključijo izobraževanje po srednješolskih programih, pridobijo pa tudi kompetence, ki jih potrebujejo zaradi zahtev trga dela, večje zaposljivosti in mobilnosti, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Najpomembnejše v projektu je, da odraslim udeležencem pri njihovem izobraževanju omogočate brezplačno učno pomoč. Kako lahko pomoč posamezniku doprinese k boljšim učnim navadam?

Na izbrani šoli organizator z vsakim udeležencem opravi svetovalni razgovor, v okviru katerega svetovalec in udeleženec pripravita izobraževalni načrt, prilagojen vsakemu posamezniku. Določita, katera predavanja bo obiskoval, kdaj bo opravljal izpite in kje morda potrebuje učno pomoč. Le-ta mu pomaga pri tehnikah učenja, pripravah na izpite in dodatni razlagi delov snovi pri posameznih predmetih. Z možnostjo dodatne učne pomoči vplivamo na njegovo motivacijo in samozavest ter prispevamo k uspešnemu zaključku izobraževanja. Učna pomoč je, še posebej za odrasle, ki so že dlje časa izven izobraževalnega sistema, zelo potrebna in koristna spodbuda.

Projekt je na nacionalni ravni razdeljen na izvajanje v vzhodni in na zahodni kohezijski regiji. BIC Ljubljana je partner za osrednjeslovensko regijo.

Res je. Na vzhodu je vodilni partner Šolski center Novo mesto, na zahodu pa Šolski center Nova Gorica. Osrednjeslovenska regija je od vseh največja, saj bomo v okviru projekta v brezplačno učno pomoč vključili kar 1143 odraslih udeležencev. Aktivnost promocija, animacija in učna pomoč izvajamo z drugimi šolami in organizacijami, ki izvajajo srednješolske programe v osrednjeslovenski regiji.

Pojav demografskih in mnogih tehnoloških sprememb v modernih družbah izpostavlja pomen vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih.

Posebej bi radi spodbudili tiste odrasle, ki so stari več kot 45 let, in nimajo zaključene poklicne, sredne splošne ali strokovne izobrazbe, čeprav velja spodbuda za vse. Naj poudarim, da je za mladino učna pomoč kot del rednega izobraževanja pri nas na voljo že mnogo let. Medtem ko je odraslim dodatna učna pomoč omogočena prvič. Zato je ta možnost izjemno dragocena in koristna. Omogoča jim uspešnejši zaključek izobraževanja, večjo konkurenčnost, večjo samozavest in boljše možnosti ter priložnosti na trgu dela.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS izvaja program Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2022 (DIR).

Posamezniki lahko na javnem razpisu pridobijo sredstva za povračilo šolnin, in sicer za poklicno izobraževanje oz. za izobraževanje do največ V. stopnje v višini do 2.500,00 evrov.

Intervju je pripravila Anita Volčanjšek


Nazaj