Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC) že več kot 70 let nudi kakovostna izobraževanja za mlajše in starejše. Dejstvo namreč je, da je ne le v mladosti, pač pa tudi v srednjih in zrelih letih vseživljenjsko izobraževanje zelo pomembno, saj posamezniku omogoča večjo zaposljivost in mobilnost, s tem pa večje možnosti za kakovostno življenje. Med drugim je BIC Ljubljana partner v projektu PanUP, ki ga bodo izvajali vse do leta 2022, Boštjan Ozimek, koordinator projektov, pa opisuje, da v sklopu projekta odraslim udeležencem omogočajo brezplačno učno pomoč, s tem pa večjo konkurenčnost na trgu dela in boljšo prihodnost.

Projekt PanUP je evropski projekt. Kdaj ste z njim pričeli in kako je pravzaprav financiran?

Projektu Promocija, animacija in učna pomoč na kratko rečemo PanUP. V bistvu gre za zloženko iz prvih črk v imenu projekta. Izvajati smo ga pričeli lani, trajal pa bo vse do leta 2022. Financiran je iz sredstev evropskega socialnega sklada ter nacionalnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ali projekt poteka po vsej Sloveniji ali samo v osrednjeslovenski regiji?

Projekt PanUP je na nacionalni ravni razdeljen na dva dela, in sicer na Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (KRVS) in Kohezijsko regijo zahodna Slovenija (KRZS). Vodilni partner na vzhodu je Šolski center Novo mesto, na zahodu pa Šolski center Nova Gorica. BIC Ljubljana je partner na zahodu in je prevzel aktivnosti izvajanja brezplačne učne pomoči za odrasle ter animacijske dogodke za celotno osrednjeslovensko regijo, kar pomeni, da moramo v obdobju od leta 2018 do leta 2022 v izvajanje brezplačne učne pomoči za pridobitev formalne izobrazbe vključiti najmanj 1143 odraslih oseb. Z vključenostjo v vseživljenjsko izobraževanje odrasli pridobijo dodatne kompetence, strokovna znanja ali celo formalno izobrazbo, s tem pa povečajo svoje možnosti pri napredovanju v službi ali na trgu dela. Večja usposobljenost hkrati predstavlja pridobitev tudi za gospodarske družbe, ki lahko s tem povečajo dodano vrednost na delavca ter lahko zaposlenim posledično omogočijo celo večji dohodek. Aktivnosti promocija, animacije in učne pomoči izvajamo z drugimi šolami in organizacijami, ki izvajajo srednješolske programe v osrednjeslovenski regiji.

Komu vse je projekt namenjen?

Projekt je namenjen odraslim, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita (prednost imajo tisti, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari 45 ali več). Želimo jih spodbuditi, da zaključijo izobraževanje po srednješolskih programih, pridobijo pa tudi kompetence, ki jih potrebujejo zaradi zahtev trga dela, večje zaposljivosti in mobilnosti, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. S tem bomo tudi bolj konkurenčni na trgu delovne sile.

Za katere programe pa se lahko odločijo odrasli v sklopu projekta PanUP?

BIC Ljubljana brezplačno učno pomoč ponuja udeležencem izobraževanj odraslih na področjih živilstva, prehrane, veterine, biotehnologije in naravovarstva. Lahko se odločite za gimnazijski program, poklic peka, živilskega tehnika, mesarja, slaščičarja ter naravovarstvenega in veterinarskega tehnika. Na izbrani šoli organizator z vsakim udeležencem opravi svetovalni razgovor, v okviru katerega svetovalec in udeleženec pripravita izobraževalni načrt, prilagojen vsakemu posamezniku. Določita, katera predavanja bo obiskoval, kdaj bo opravljal izpite in kje morda potrebuje učno pomoč. Le-ta mu pomaga pri tehnikah učenja, pripravah na izpite in dodatni razlagi delov snovi pri posameznih predmetih. Učenje na ta način postane zabavno, hitro, predvsem pa, kar je naš glavni namen, uspešno. Z možnostjo dodatne učne pomoči vplivamo na njegovo motivacijo in samozavest ter prispevamo k uspešnemu zaključku izobraževanja.

Zakaj je projekt tako pomemben in dodana vrednost v našem izobraževalnem sistemu?

Naj poudarim, da je za mlade učna pomoč pri izobraževanju na voljo pri nas že mnogo let. V sklopu projekta PanUP pa so učne pomoči lahko deležni tudi odrasli udeleženci izobraževanja. Zato je možnost za odrasle izjemno dragocena in koristna. Omogoča jim uspešnejši zaključek izobraževanja, večjo konkurenčnost, večjo samozavest in boljše možnosti na trgu dela. Naj povem, da se vedno več starejših in ljudi srednjih let odloča za brezplačno učno pomoč, saj bi jih veliko rado dokončalo šolanje ali pa zamenjalo poklic.

Intervju je pripravil Sašo Avramovič


Nazaj