V zadnjih devetih letih je Notranjski regijski park doživel izjemno rast, ki jo je omogočilo pridobivanje 12 milijonov evropskih sredstev. Na leto imajo več kot 100 tisoč obiskovalcev Notranjskega parka in med 30 tisoč in 35 tisoč obiskovalcev jezera. Še bolj navdušujoč pa je uspeh na področju nočitev, ki se je v letu 2023 kar podvojil, saj letno dosežejo kar 26 tisoč nočitev. Od leta 2009, ko so imeli približno 12 tisoč nočitev, je Notranjski regijski park dosegel napredek, ki aktivno prispeva k razvoju lokalnega gospodarstva. V intervjuju z nami nam je direktor Notranjskega parka Matevž Podjed razkril trenutne dosežke in usmeritve v prihodnosti ter projekte, s katerimi trajnostno skrbijo za okolje okoli Cerkniškega jezera in prepoznavnost tega okoliša doma ter v tujini.

Odkar vodite Cerkniško jezero, je doživel pravi razcvet. V njem se čuti vaša energija. Kaj bi vi izpostavili kot tisto ključno?
Uspešno smo že izpeljali dva projekta, ki sta pomagala pri varstvu narave, obujanju lokalnega gospodarstva in spodbujanju turizma. Projektov ne bi mogli uspešno izpeljati, če ne bi prejeli 12 milijonov evropskih sredstev. Ključno je bilo tudi uspešno sodelovanje z vsemi deležniki.

Uspešno ste že izpeljali projekta LIFE STRŽEN in KRAS REVITA. Na kaj ste se osredotočili pri omenjenih projektih? Koliko je bilo iz tega evropskega denarja? So še kakšni drugi projekti?
Res je, uspešno smo že izpeljali projekte, kot sta LIFE STRŽEN in KRAS REVITA. Projekta sta se osredotočala na varstvo narave, razvoj infrastrukture in spodbujanje lokalnega gospodarstva. Celoten proces implementacije je Cerkniško jezero uveljavil kot destinacijo v primorsko-notranjski regiji. Za LIFE STRŽEN smo prejeli 4,5 milijona evrov s programskega mehanizma iz Evropske komisije, za KRAS REVITA pa smo prejeli 5,8 milijona evrov iz Sklada za regionalni razvoj. Park se aktivno vključuje tudi v lokalno skupnost z infrastrukturnimi naložbami, kot so izgradnja parkirišča in fizične ovire za usmerjanje obiskovalcev ter nadgradnja Centra za obiskovalce z virtualnimi vsebinami, saj se srečujemo z različnimi problematikami.

Aktivno se vključujete v lokalno skupnost. S kakšnimi problematikami se srečujete? Za kaj vse skrbite?
S strokovnjaki različnih institucij, tudi domačini in ribiči ugotavljamo, da se na nekaterih območjih na Cerkniškem jezeru (posebej pa ob vodotokih) v sušnih letih pokosi preveč travišč. Naš cilj je, da se definira območja, na katerih se bodo puščali širši pasovi vegetacije, recimo z ukrepom košnje na dve leti. Pomembno je, da ukrepamo pri podnebnih spremembah – voda se pregreva, zato je ključnega pomena skrbeti za obrežno vegetacijo, ki vodi in rastlinskim ter živalskim vrstam nudi senco. Ohranjanje trstišč tudi prispeva k večji samočistilni sposobnosti Cerkniškega jezera, čista voda pa je strateška surovina. V preteklosti pa smo največ poudarka dali predvsem varovanju najbolj ogroženih vrst ptic.

Ogromno pomeni, da se ukvarjate z varstvom narave, razvojem infrastrukture in spodbujanjem lokalnega gospodarstva. Imate v planu še kakšen projekt?
Imamo nov projekt, ki se imenuje LIFE TRŠCA in je vreden šest milijonov evrov. Projekt omogoča celostno obravnavo jezera kot ekosistema. Močvirja so eden od najpomembnejših ekosistemov na Zemlji, saj delujejo kot »ledvica pokrajin«, pri čemer ne le da uravnavajo pretok površinskih voda, ampak z zadrževanjem sedimentov in odstranjevanjem hranil izboljšujejo tudi njihove biološke in kemijske lastnosti, tako da lahko postanejo potencialni vir pitne vode. Med drugim bomo identificiral velikost jezera ob različnih vodostajih s kartografskim prikazom, kar do sedaj ni storil še nihče.

Pravite, da je za ohranjanje narave pomembna celostna obravnava jezera. Kakšne ukrepe ste sprejeli na tem področju? S kom boste vse sodelovali? Kakšni so cilji?
Res je, projekt LIFE TRŠCA omogoča celostno obravnavo jezera kot ekosistema, vključno s prilagoditvijo praks košnje za ohranjanje naravnega stanja jezera. V novem projektu bodo opredeljeni novi in prenovljeni kmetijsko-okoljski ukrepi, tesno pa bodo sodelovali z Zavodom RS za varstvo narave, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko-gozdarskim zavodom Ljubljana. Cilj iniciative je, da lastniki zemljišč na Cerkniškem jezeru za spremenjene prakse košnje prejmejo vsaj toliko subvencij, kot so jih sedaj z ukrepom za varstvo kosca.

V projektu bo sodelovalo veliko deležnikov. Na kaj točno pa se projekt osredotoča?
Projekt se osredotoča na integriran pristop k ohranjanju Cerkniškega jezera in poudarja predvsem nove ter prenovljene kmetijsko-okoljske ukrepe za subvencije z namenom izboljšanja naravovarstvenega stanja jezera in optimizacije košnje. Drugi poudarek vključuje infrastrukturne naložbe na Gorenjem Jezeru, kot so izgradnja parkirišča, fizična omejitev prometa ter nadgradnja Centra za obiskovalce. Tretji poudarek je usmerjen v opolnomočenje lokalnih deležnikov in spodbujanje regionalnega gospodarstva s poudarkom na trajnostni rabi naravnih virov, spodbujanju lokalnih storitev ter podpori gospodarstvu. Projekt vključuje tudi izvedbo strokovnih raziskav, organizacijo dogodkov, kot so naravoslovni tabori, ter mednarodno povezovanje s partnerji iz različnih evropskih držav. Skozi te aktivnosti LIFE TRŠCA cilja na celovit pristop k trajnostnemu ohranjanju jezera in spodbujanju lokalnega razvoja.

Vključili boste tudi strokovne raziskave, ki prinašajo nekatere dodane vrednosti. O kakšnih dogodkih govorite?
Strokovne raziskave in sodelovanje z mednarodnimi partnerji dodajajo znanstveno vrednost projektu, hkrati pa park gradi mostove z drugimi evropskimi institucijami za skupno varovanje narave. Sodelovanje s fakulteto in inštituti za raziskovanje prispeva k celovitemu razumevanju ekosistema Cerkniškega jezera. Seveda, dogajali se bodo dogodki in prireditve, kot so brezplačni naravoslovni tabori, razstave fotografij, kino na prostem in lutkovna predstava, ki prispevajo k izobraževanju in promociji naravne dediščine parka. Zato tudi bralce vabim, da raziščejo neprecenljive naravne in kulturne dragulje Notranjskega regijskega parka, ki predstavljajo edinstveno doživetje v zelenem srcu Slovenije. Gre za prizorišče očarljivega srečanja narave in človeka, kjer se prepletata bogastvo naravnih življenjskih prostorov in razpoznavna kulturna krajina.

Tako boste s številnimi dogodki poskrbeli, da boste razumeli ekosistem Cerkniškega jezera. V projektu pa se boste povezovali tudi z mednarodnimi strokovnjaki za boljše razumevanje kajne?
V projektu bomo intenzivno sodelovali z bolgarsko podružnico organizacije Birdlife. Gostili bomo poljske strokovnjake, specializirane za proučevanje ponirka in kostanjevke. Načrtujemo obisk enega izmed angleških, francoskih ali nemških rezervatov. V projektu je predvidena tudi obratna izmenjava izkušenj na terenu. Na povabilo grških strokovnjakov načrtujemo izmenjavo izkušenj v severni Grčiji, na Prespanskem jezeru, kjer so v zadnjih letih izvedli sorodne projektne aktivnosti. V projektu je predvidenih tudi niz konferenc, strokovnih srečanj in sestankov v Sloveniji ter drugih evropskih državah.

Intervju je pripravila Sara Rančigaj.