Aplikacija ENERFUND, ki omogoča lažje in centralizirano pridobivanje informacij o energetski učinkovitosti stavb v več evropskih državah, je sedaj na voljo tudi v Sloveniji, kjer je pri energetskih sanacijah stavb delež celovitih prenov, ki občutneje zmanjšujejo rabo energije, sorazmerno majhen. V Evropski uniji obsegajo stavbe kar 40% skupne porabe energije. V Sloveniji je kar 70% skupnih površin stanovanjskih stavb in 60% skupnih površin nestanovanjskih stavb zgrajenih pred letom 1985. Le-te predstavljajo ogromen potencial za prenovo.

Aplikacija ENERFUND omogoča lažje in centralizirano pridobivanje informacij o energetski učinkovitosti stavb v več evropskih državah in tudi v Sloveniji, ocenah možnih prihrankov energije, boljše prepoznavanje naložbenih priložnosti ter določanje prioritet za energetske prenove.

Mag. Jure Čižman, Center za energetsko učinkovitost na Institutu Jožef Stefan, ki je slovenski partner evropskega projekta: » Obseg trenutno razpoložljivih podatkov v aplikaciji je po državah zelo raznolik, največ podatkov (za več kot 14 milijonov energetskih izkaznic) je na voljo za področje Velike Britanije, za Slovenijo je zaenkrat vključen vzorčni nabor (za okrog 600 izkaznic), ki pa bo v naslednjih mesecih razširjen na celotno bazo več kot 50 tisoč izkaznic. Z razširitvijo funkcionalnosti, ki je napovedana v septembru 2018, bo aplikacija omogočala prikaze potencialov za obnove po izbranih območjih, uveden pa bo tudi »kazalnik ENERFUND«, ki bo označeval potencial za prenovo glede na izbrane kriterije, ki poleg energetskih učinkov upoštevajo tudi lokacijo, tržne razmere in druge družbene vidike.«

Mag. Alenka Urnaut Ropoša, lastnica in direktorica podjetja Renova real in članica BV Finančna skupina izpostavlja, da je energetska učinkovitost, ter ustrezno in kakovostno energetsko upravljanje eden ključnih dejavnikov pri ohranjanju vrednosti premoženja, torej vrednosti nepremičnine.

»Dejstvo je namreč, da energetska prenova in dobro energetsko upravljanje vpliva na bivalno in delovno ugodje, pomembno vpliva na znižanje porabe energije ter posledično na nižje stroške tekočega vzdrževanja. Aplikacija ENERFUND z geografskim prikazom energetske učinkovitosti pomembno prispeva k preglednejšemu stanju energetskih prenov in s tem spodbujanju novih tovrstnih vlaganj, kar vsekakor pripomore tudi k ohranjanju vrednosti nepremičnine predvsem skozi ciljno usmerjene ukrepe, ki jih  akterji na tem področju s pomočjo aplikacije ENERFUND, lažje sprejemajo.«

Aplikacijo ENERFUND, katere glavne ciljne skupine za njeno uporabo so tri: finančne institucije, oddelki za okolje in prostor, ter ponudniki energetskih storitev in produktov, so preizkusili tudi na Goriški lokalni energetski agenciji (GOLEA). Kot navaja Nejc Božič, dipl. ing. str., vodja projektov, ki na agenciji skrbi za sistem upravljanja z energijo v javnih stavbah, uporabnost orodja vidijo predvsem na strani občinskih oddelkov za okolje in prostor ter oddelkov za investicije.

»Glavni vir informacij so energetske izkaznice, kar pomeni, da bo večina podatkov na voljo za stanovanjski in delno storitveni sektor ter za javne stavbe z uporabno površino nad 250 m2. Seveda je končna uporabnost odvisna od deleža stavbnega fonda, ki ga vir informacij pokriva in kakovosti ter ažurnosti posodabljanja vhodnih podatkov. Orodje je lahko zanimivo tudi za načrtovalce politik in spodbud na nacionalnem nivoju, saj omogoča analizo stanja in spremljanje oziroma vrednotenje izvedenih projektov.«

Projekt ENERFUND
Projektni konzorcij katerega koordinira Ciprska tehnološka univerza (CUT) je sestavljen iz 15 interdisciplinarnih organizacij, ki zastopajo 12 držav EU, vključno z dvema univerzama (CUT in Univerzo Aalborg na Danskem), dvema podjetjema z referencami na področju podatkovnih baz in kartiranja (ENERMAP iz Cipra in Energy Action iz Irske), Ministrstvom za regionalni razvoj in javno upravo v Romuniji kakor tudi deset energetskih agencij, nevladnih organizacij, MSP in podobnih institucij: Center za energetsko učinkovitost stavb (Romunija), Ciprska energetska agencija, SERA energy & resources E.U. (Avstrija), Energetski center Bratislava (Slovaška), Center za obnovljive vire energije in varčevanje (Grčija), Severn Wye energetska agencija (Anglija), Institut za stavbe v Valencii (Španija), Agencija za trajnostni razvoj (Bolgarija), Institut Jožef Stefan (Slovenija) ter ENERGIES 2050 (Francija).

Omenjene organizacije so združene v skupnem namenu, da se hitreje prepoznajo in spodbudijo naložbe v ciljnih trgih, ki ponujajo široke možnosti prenov stavb. ENERFUND temelji zlasti na znanju in izkušnjah partnerjev s področja energetske učinkovitosti in obnov za vzpostavitev in promocijo orodja, ki se nahaja na spletni strani in poenostavlja odločitve zainteresiranih akterjev glede strategij obnov, tudi preko uporabniku prijaznih vsebin, kot je interaktivni zemljevid možnosti celovitih prenov, ki se uporablja v državah projektnih partnerjev.

Spletno orodje je zasnovano za naslednje tri ciljne skupine:
- finančne institucije, da lažje pridobijo zanesljive informacije in bolje prepoznajo nove naložbene priložnosti pri prenovi stavb;
- podjetja za energetske storitve kot podporo pri ugotavljanju novih poslovnih priložnosti in ocenjevanju možnih prihrankov energije v posameznih stavbah;
- občine in lokalne skupnosti, da enostavneje ocenijo energetsko učinkovitost svojih stavb in določijo prioritete za energetske prenove.

Oglejte si video vodnik z odgovori na ključna vprašanja.