Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO – IRCAI, ki je ustanovljen na Institutu “Jožef Stefan”, ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z UNESCO sta organizirala spletni posvet za evropsko regijo (skupina II) za pripravo UNESCO priporočila o etiki umetne intelligence. Regijski posvet se je na spletu odvijal med 27. in 29. julijem 2020, na njem pa je sodelovalo več kot 70 strokovnjakov s področja umetne inteligence in etike.

UNESCO je k nominaciji strokovnjakov povabil vlade 24 držav in sicer: Albanijo, Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, Gruzijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Črno goro, Severno Makedonijo, Poljsko, Republiko Moldavijo, Romunijo, Rusko federacijo, Srbijo, Slovaško, Slovenijo in Ukrajino.

Sodelujoči strokovnjaki izhajajo iz različnih interesnih skupin, vključno z akademiki, znanstveno in tehnično skupnostjo, civilno družbo, zasebnim sektorjem, vladnimi predstavniki in širšo javnostjo. Na posvetu so aktivno razpravljali o osnutku priporočila, ki ga je na podlagi odločitve, sprejete na 40. zasedanju generalne konference UNESCO novembra 2019, sestavila ad hoc delovna skupina 24 mednarodnih strokovnjakov.

Glavni rezultat regijskih posvetov, kot je ta, ki ga je od 27. do 29. julija 2020 vodila Slovenija, bo skupek predlogov k besedilu osnutka, na katerem bo ad hoc delovna skupina strokovnjakov ponovno razpravljala septembra 2020. Izsledki regionalnih posvetov tako pomembno vplivajo na zagotavljanje enakopravnega zastopanja regionalnih in kulturnih raznolikosti. Končno UNESCO priporočilo pa bo opredelilo skupne vrednote in načela ter konkretne ukrepe politike na področju etike umetne inteligence.

Posvet je skupaj s predstavniki UNESCO otvorila ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec Lipicer, ki je poudarila pomen umetne inteligence kot ene ključnih in izjemno strateških tehnologij 21. stoletja, ki ima potencial, da prispeva k razvoju številnih sektorjev, med drugimi tudi izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij. Njen razvoj pa mora biti usmerjen v temeljno razumevanje njene vloge tako pri posameznikih kot v družbi. »Slovenija ima dolgo zgodovino raziskav na področju umetne inteligence, ki sega že v 70. leta. Na tem področju imamo več kot 300 raziskovalcev, kar Slovenijo postavlja v svetovno ospredje držav glede na število raziskovalcev na število državljanov. Slovenske raziskovalne institucije in vse štiri osrednje univerze imajo pomembne povezave s svetovnimi centri s področja umetne inteligence in so aktivno vpletene v dejavnosti številnih tovrstnih mednarodnih skupnosti.« je še povedala v svojem nagovoru.

Strokovnjaki so v treh delovnih skupinah razpravljali o vseh točkah obsežnega osnutka. Konsolidirano poročilo, ki so ga sestavili moderatorji skupin, vsi strokovnjaki s področja etike in umetne inteligence, natančno opredeljuje izboljšave besedila, ki bo prispevalo k zagotavljanju upoštevanja etike v umetni inteligenci, ki se nanaša na številna področja. Med drugimi besedilo naslavlja vprašanja povezave UI z varnostjo, izobraževanjem, varovanjem okolja, njene zanesljivosti, zagotavljanja etičnega razvoja UI, transparentnosti, predvideva razvoj UI, ki upošteva ranljive skupine, in enakovredno prispeva k prosperiranju vseh, medtem ko temelji na upoštevanju človekovega dostojanstva ter človekovih temeljnih pravic in svoboščin.

Posvet je bil uspešno zaključen 29. julija 2020 s poročilom, o katerem bo, med drugimi, znova razpravljala ad hoc skupina strokovnjakov. Z zaključkom posveta je IRCAI, ki je bil ustanovljen julija 2020, uspešno zaključil svoje prvo sodelovanje z UNESCO.

Opis fotografije
Evropska regija (skupina II), ki je bila povabljena k sodelovanju pri spletnem regijskem posvetovanju.

Grafika: Ana Fabjan


Nazaj