Župan Občine Šempeter - Vrtojba mag. Milan Turk, župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič in predsednik družbe Intra Lighting, d. o. o. Marino Furlan so danes v Coroninijevem dvorcu podpisali pogodbo o ustanovitvi odkupne pravice za objekte Športnega centra Hit. Družba Hit, d. d. prodaja svoje nepremičnine, in sicer kompleks nekdanjega ABK ter kompleks nekdanjega Cimosa, v katerem se trenutno nahaja tudi Športni center Hit. Kot je bilo javno že objavljeno, je kupec kompleksa nekdanjega Cimosa družba Intra Lighting, d. o. o..

Za občino in širšo lokalno skupnost je pomemben tisti del, ki ga predstavlja Športni center Hit s košarkarsko oz. rokometno dvorano s tribuno, garderobami, atletsko dvorano in drugimi pomožnimi prostori. Te površine namreč za športne aktivnosti in prireditve različnih vrst uporabljajo številni uporabniki iz širše regije in sosednje Italije. Čeprav omenjena športna infrastruktura ni bila zasnovana in zgrajena s tem namenom, pa danes omogoča tako razvoj različnih športov kot tudi organizacijo raznovrstnih večjih prireditev, ki jih sicer v našem prostoru ne bi mogli izvesti, saj podobnih objektov ni na voljo.

Da bi zadržali vsaj del objektov Športnega centra Hit v funkciji javne infrastrukture, namenjene športu, sta Občina Šempeter - Vrtojba in Mestna občina Nova Gorica s kupcem objektov, družbo Intra Lighting d. o. o., dosegli dogovor,  ki omogoča Občini Šempeter - Vrtojba ali obema občinama skupaj v naslednjem letu odkup dela nepremičnin kompleksa nekdanjega Cimosa, in sicer okoli 5.000 m2 pokritih površin ter 7.899 m2 pripadajočih zemljišč za ceno 1.222.507 EUR.

Ker pa v času prodaje občini nista imeli dovolj časa, da bi pripravili celovito analizo koristi in stroškov, oziroma ustrezno investicijsko dokumentacijo, sta se občini odločili, da župana podpišeta z družbo Intra Lighting, d. o. o. pogodbo o ustanovitvi odkupne pravice, s katero občini pridobita pravico v rokih, ki so predvideni, da objekte tudi dejansko kupijo, družba Intra Lighting, d. o. o. pa se zavezuje, da jih bo v primeru, da jih bo sama tudi dejansko kupila, v tem roku odprodala občini/ama, v kolikor bosta občini odkupno pravico uveljavljali. S sklenitvijo take pogodbe občini ne prevzemata še nobenih finančnih obveznosti v breme proračunov, pa tudi drugih obveznosti ne. Pogoj, da lahko občini v letu 2020 skleneta kupoprodajno pogodbo je med drugim, da se v proračunih zagotovijo ustrezna sredstva, oziroma omogoči najem kredita. Pogoj je seveda tudi ustrezno sprejet program pridobivanja stvarnega premoženja občine. Za uvrstitev postavk za nakup objektov v proračun, je pogoj tudi ustrezno pripravljena investicijska dokumentacija (DIIP).

Ob tem župan Občine Šempeter - Vrtojba mag. Milan Turk pravi: »Veseli me, da bodo ta prostor in objekti našli nove lastnike, ki bodo v njih razvijali svoj gospodarski potencial, istočasno pa bodo gotovo pripomogli tudi k boljši urejenosti in izgledu tega nekoliko degradiranega območja. Sam ocenjujem nakup objektov Športnega centra kot smiseln, saj bi za novogradnje primerljive površine s podobno vsebino potrebovali znatno več sredstev, kot jih bo potrebno zagotoviti za odkup obstoječih objektov. Prepričan sem še, da zneska, potrebnega za novogradnje, tudi več občin iz širše regije skupaj v naslednjih nekaj deset letih ne bi moglo zagotoviti. Končno besedo pri zagotovitvi sredstev in odločitvi za nakup imajo seveda občinski sveti. Odločitev ne bo enostavna, saj potrebna sredstva niso majhna, in lahko se zgodi, da bo potrebno nekoliko prilagajati že določene občinske prioritete. Prav tako se je potrebno zavedati, da obratovanje takih objektov prinaša precejšnje stroške, ki bi jih morali kriti uporabniki, zato bo za objekte potrebno zagotoviti tako obliko upravljanja, da bodo stroški obvladani, hkrati pa, da bodo objekti v kar največji možni meri izkoriščeni.«

Župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič pa poudarja: "Zelo smo veseli, da so naši napori pri povezovanju vseh akterjev, od prodajalca do kupca in občin, obrodili sadove. Potrebno se je bilo pogovarjati in najti rešitev, ki bo vsem v korist in ki bo omogočila tako razvoj gospodarstva kot športa v naši regiji. Prav zato, ker je ta športna infrastruktura  ključnega pomena za celotno regijo, je Mestna občina Nova Gorica nemudoma pristopila k reševanju te dvorane. V regiji v tem trenutku nimamo druge športne dvorane, ki bi jo nadomestila. Prav tako nobena od občin nima dovolj sredstev, da bi pristopila k hitri izgradnji nadomestnega objekta. Občini Šempeter - Vrtojba smo zato pripravljeni pomagati. Zlasti nas zanima dostopnost športnih dvoran za športne klube, društva in posameznike iz naše občine in tudi iz vseh sosednjih občin, saj članstvo v teh športnih društvih ne pozna občinskih meja."

V danes podpisani pogodbi je dogovorjeno, da bo za čas, ko bo lastnica športnih objektov družba Intra Lighting, d. o. o., Občina Šempeter - Vrtojba objekte vzela v najem, najemnina pa bi se v primeru nakupa vštela v kupnino. Družba Intra Lighting, d. o. o. namreč v nobenem primeru ne namerava upravljati s športnimi objekti. V pogodbi je tudi določeno, da lahko nakupno opcijo najprej sama v celoti izkoristi Občina Šempeter - Vrtojba in sicer do 30. 6. 2020, v naslednji fazi med 1. 7. 2020 in 31. 7. 2020 pa Občina Šempeter - Vrtojba skupaj z Mestno občino Nova Gorica v lastniškem razmerju 2/3 in 1/3.


Nazaj