Kabi home office
26Oktober 2009

Civilna pobuda Kakšno šolo hočemo - Odbor za odlično javno šolo

26.10.2009

RAZGLAS ZA ODLIČNO JAVNO ŠOLO

RAZGLAS ZA ODLIČNO JAVNO ŠOLO
Kdor ima otroke zares rad, hoče prihodnost zanje: odlično šolstvo in soustvarjanje radostne šole.

Zato hočemo
1. vsem dostopno brezplačno javno šolo, ki bo podpirala sodelovalno učenje;
2. najboljše ravnatelje, ki so pedagoški vodje;
3. najboljše učitelj, ki jim je biti učitelj poslanstvo;
4. drugačno izobraževanje učiteljev in prenovo programov zanje;
5. drugačen status učiteljev in večji družbeni ugled;
6. vrhunsko izobraževanje, osebnostno rast in srčno vzgojo učencev;
7. podružnične šole in manjše šole prijaznih oblik;
8. šolo, kjer ocenjevanje ne bo namenjeno selekciji, ampak samovrednotenju;
9. razbremenitev učnih programov in več časa za izkušenjsko učenje;
10. šolo, ki bo razvijala skrbništvo med učenci in mentorstvo med učitelji;
11. avtonomne in raznolike šole in možnost izbire med različnimi programi;
12. šolo, kjer otrok vsak dan zadovolji potrebo po gibanju. Kdor ima otroke zares rad, hoče prihodnost zanje: odlično šolstvo in soustvarjanje radostne šole.
1. Hočemo vsem dostopno brezplačno javno šolo, šolo za boljše življenje, za boljšo družbo, šolo, ki bo podpirala sodelovalno učenje vseh njenih členov: učencev – staršev – učiteljev in okolja.
2. Hočemo najboljše ravnatelje, ki se bodo zavedali, da je njihovo glavno poslanstvo, da so pedagoški vodja in ne menedžerji.
3. Hočemo najboljše učitelj. Učitelj ni (samo) poklic, je poslanstvo, ki ga zmore opravljati ljubeča, sočutna, svobodna, samostojna in strokovno odlična osebnost. Zato zahtevamo sprejemne izpite za vpis na pedagoške študije in da programi pedagoškega študija posvetijo več pozornosti razvoju čustvene, socialne in duhovne inteligence. Sposobnost učitelja za dialoško soustvarjanje, skupinsko delo in vzgojo je enako pomembna kot strokovno znanje.
4. Hočemo drugačno izobraževanje učiteljev, zato zahtevamo prenovo programov na fakultetah, ki usposabljajo učitelje in da jih profesorji poučujejo s svojim zgledom. Da bodo učitelji visoko motivirane, osebnostno zrele, duhovno bogate in etično odgovorne osebnosti, ki znajo prepoznati različne talente otrok in jih spodbujati k razvoju le-teh.
5. Hočemo drugačen status učiteljev. Večji družbeni ugled, gibljivo zaposlovanje, dodatno osebnostno in strokovno izobraževanje, in več časa za njihovo ustvarjalnost, ki mora biti opažena in nagrajena. Družba naj učitelju vrne zaupanje in ga razbremeni nepotrebne birokracije.
6. Hočemo vrhunsko izobraževanje in srčno vzgojo učencev. Šola naj vzgaja samostojno, odgovorno, sproščeno in samoozaveščeno osebnost; ki zna skrbeti za svoje zdravje, čustva, samodisciplino, zna komunicirati, sočutiti, sodelovati in se povezovati z drugimi; spoštovati sebe, naravo in soljudi - tudi tiste, ki so drugačni. V pedagoškem procesu je treba v večji meri upoštevati razvojno psihologijo.
7. Hočemo podružnične šole in manjše šole prijaznih oblik in barv, z vrtom, z razredi do 15 učencev, zdravo prehrano in poukom, ki se bo začel v skladu z delovnim ritmom okolja. 8. Hočemo šolo, kjer ocenjevanje ne bo namenjeno selekciji, ampak samovrednotenju lastnega napredka. Šola mora spodbujati učenca pri razvoju njegovih potencialov in socialnih veščin, ga naučiti učiti se in biti odgovoren za svoje znanje.
9. Hočemo razbremenitev učnih programov. Zahtevamo zmanjšanje informativnih vsebin in več časa za izkušenjsko učenje ter eksperimentiranje. Vsebine morajo biti tematsko povezane in interdisciplinarno prepletene.
10. Hočemo šolo, ki bo razvijala skrbništvo med učenci, mentorstvo med učitelji ter sodelovanje s starši. Razvijamo mrežo medsebojne podpore in sodelovanja, ne tekmovalnosti. Spodbujamo medgeneracijsko povezanost in soodgovornost. Mentorstvo naj postane ena od možnih oblik zaposlitve učiteljev po določeni
delovni dobi v šoli.
11. Hočemo avtonomne in raznolike šole, možnost izbire med različnimi programi in pristopi ter enakovrednost predmetov: naravoslovnih, družboslovnih, tehničnopraktičnih in umetniških.
12. Hočemo šolo, kjer otrok vsak dan zadovolji potrebo po gibanju. Na vseh nivojih šolanja, začenši z vrtcem, mora telesna vzgoja postati obvezen del vsakodnevnega urnika. Telesna vzgoja krepi modrost telesa in navaja na zdrav življenjski stil, ki odraža skrb za telo na način, ki je enak skrbi za naravo; kajti telo je naša najbližja narava.

Civilna pobuda Kakšno šolo hočemo

ZAHTEVE
1. Sodelovanje pri nastajanju Bele knjige. Civilna javnost hoče aktivno sodelovati pri nastajanju nove Bele knjige. Zato zahtevamo, da se dva predstavnika (predstavnik in namestnik predstavnika) civilne iniciative Kakšno šolo hočemo vključita v ekipo za novo Belo knjigo. V duhu participacije pa predlagamo, da se vključi tudi predstavnike zainteresirane javnosti (ravnatelje, starše, dijake…).
2. Spremembe, ki nastajajo na Ministrstvu za šolstvo in šport glede šolskega programa, dobi pred sprejetjem v obravnavo Odbor za odlično javno šolo. Spremembe se uvajajo le v soglasju z njim.
3. Državni zbor vabi predstavnike Odbora za odlično javno šolo na seje komisije za šolstvo, kjer imajo le-ti možnost izreka.
4. Zahtevamo, da pilotni projekt »Brez megle v glavi«, ki ga vodi dr. Ščuka in, ki v veliki meri udejanja zahteve Manifesta, dobi v obravnavo in potrditev Strokovni svet za splošno izobraževanje.
5. Sodelovanje s fakultetami. V redno izobraževanje bodočih učiteljev ter stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev vključiti učitelje praktike, ki s svojimi izkušnjami, odličnim delom in neposrednim stikom s prakso pomenijo bogat vir uporabnega znanja.

Odbor za odlično javno šolo
dr. Manca Košir
Barbara Škarja
Primož Škoberne
Viljem Ščuka
Angelca Likovič
mag. Jožica Frigelj
Jasna Tara Martinjak
Meta Komar
Nataša Bučar Draksler
dr. Milan Hosta
Boštjan Resnik

foto: Civilna pobuda Kakšno šolo hočemo - Odbor za odlično javno šolo
Nazaj