Skrb za naravo, čist zrak in ločevanje odpadkov je še kako pomembno za prihodnost. Zato v Komunali Brežice že sedem let sledijo inovativnemu in družbeno-odgovornemu konceptu delovanja. Tako niso le tehnični izvajalci komunalnih storitev, ampak kreativni potencial svojih zaposlenih usmerjajo v ohranjanje narave. Zato direktorica Jadranka Novoselc (naslovna fotografija) največ pozornosti namenja kakovostno izvedenim storitvam, zadovoljstvu uporabnikov in motivaciji zaposlenih. Rezultati skupnih prizadevanj občutno zmanjšujejo obremenitev za okolje in ozaveščajo k smotrnejši porabi naravnih virov.

V podjetju se zavedate ranljivosti okolja in minljivosti naravnih dragocenosti, zato zaposlene, poslovne partnerje, občane in otroke spodbujate k smotrni porabi naravnih virov in zanesljivemu ločevanju odpadkov.

Res je, eno izmed ključnih poslanstev našega podjetja je ozaveščanje uporabnikov o čistem in zelenem okolju. V ta namen že vrsto let izvajamo več različnih projektov, ki so se izkazali kot zelo uspešni. Učinki ozaveščanja so se pokazali v občutno zmanjšanih količinah odloženih odpadkov in v povečanem deležu ločeno zbranih odpadkov. Predvsem sodelovanje z vrtci in šolami je naravnost navdihujoče. Zavedamo se, da je treba z ekološkim ozaveščanjem začeti že pri najmlajših – so iskreni, znanja željni in naši največji pomočniki pri ozaveščanju starejših. Vsekakor bomo za naravo in naše življenjsko okolje skrbeli tudi v prihodnje in tako doprinesli k trajnostnemu razvoju.

V podjetju pa ne skrbite samo za uspešne poslovne rezultate, temveč si prizadevate ustvarjati motivacijsko delovno okolje za zaposlene.

Temelj in srce našega podjetja so naši zaposleni. Spoštujem in cenim delo prav vsakega izmed njih. Veliko zaposlenim sem bila v preteklih letih tudi neposreden vodja (kot vodja enot oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter enote ravnanja z odpadki), tako da poleg poteka dela poznam tudi vsakega sodelavca. In ni ga boljšega občutka, kot je ta, ko kot direktorica prejmem pohvalo s terena za dobro opravljeno delo naših zaposlenih. Veseli me, da je takšnih pohval vse več, saj dobimo na ta način s strani naših uporabnikov potrditev, da storitve opravljamo kakovostno. Hkrati je vsaka pohvala še dodatna motivacija za vsakega izmed zaposlenih. Ponosna sem, da imam ob sebi izjemne, srčne sodelavce, s katerimi skupaj delamo, ustvarjamo nove zgodbe in inovativne projekte.

Komunala Brežice je inovativno, uspešno in prepoznavno slovensko podjetje. Med drugim ste lani prejelo posebno priznanje za starejšim prijazno podjetje. Kaj je temelj dobrega poslovanja?

Pomembno je, da ohranjamo poštene, odkrite odnose ter da smo iskreni. To je moje vodilo, to je tisto, kar odlikuje moje sodelavce. Na ta način je uspeh našega podjetja zagotovljen. Pomembno je upoštevati razmerje med zdravo rastjo in stabilnostjo podjetja, kajti to utrjuje naše temelje in gradi poslovno uspešnost na dolgi rok.

Kakovost vaših storitev je na zelo visoki ravni, zaradi zagotavljanja boljših pogojev ste se lani preselili v nove, bolj ustrezne prostore za delo.

Pred selitvijo smo se nahajali na petih različnih lokacijah. To je vsekakor vplivalo na samo organizacijo dela, pogoji dela niso bili optimalni. Zato smo obnovili upravno stavbo, kjer so v preteklosti že bili poslovni prostori, uredili smo tudi operativno stavbo, kjer so skladišče, garderobe za zaposlene in pisarna. Vesela sem, da smo se preselili v nove pisarne, kjer je delo še prijetnejše in bolj produktivno.

Glavni izzivi prihodnosti so zagotovo problematika zavržene hrane, uporaba plastičnih vrečk in pravilno ločevanje odpadkov. Kako v Komunali Brežice skrbite za čisto naravo?

Učinkovito ravnanje z odpadki lahko pomembno prispeva k učinkoviti rabi virov, ki so bistvenega pomena za nadaljnji razvoj družbe. Slovenija sledi strateškim usmeritvam evropskih politik, ki ob poudarjanju preprečevanja nastajanja odpadkov dajejo prednost pripravi odpadkov za ponovno uporabo in njihovemu recikliranju pred energetsko predelavo odpadkov. Rezultati naših prizadevanj občutno zmanjšujejo obremenitev za okolje. Z rednim ozaveščanjem smo namreč poskrbeli za večje količine ločeno zbranih odpadkov, drastično se je zmanjšala tudi količina odloženih odpadkov na odlagališčih. Eden izmed projektov, ki trenutno poteka in pri katerem sodelujemo s še tremi partnerji, temelji na reciklaži kartonske embalaže mleka in sokov (KEMS). Produkt je v tem primeru med ostalim recikliran higienski papir. Naš namen je vzpodbuditi krožno kulturo in prispevati h krožnem gospodarstvu v brežiški občini ter seveda poskrbeti za ohranjanje naravnih virov.

Pogovarjala se je Anita Volčanjšek

Foto: Goran Rovan


Nazaj